Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-36

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (Ambtenarenzaken)

Vraag nr. 3-2217 van de heer Van Hauthem d.d. 10 februari 2005 (N.) :
Pdata. — Toegankelijkheid van de informatie. — Correspondenten.

Wie vandaag de webstek van pdata raadpleegt (www.pdata.be) merkt dat deze zo goed als geen informatie meer bevat, tenzij men over een paswoord beschikt dat blijkbaar enkel aan correspondenten wordt toegekend. Nochtans bevatte deze webstek het voorbije jaar een aantal voor het publiek vrij toegankelijke statistische overzichten van de personeelssterkte van de federale overheidsdiensten, de wetenschappelijke instellingen en de instellingen van openbaar nut, en dit gerangschikt volgens verschillende criteria. Deze gegevens zijn nu dus verdwenen van het net, althans toch voor het publiek.

1. Worden deze louter statistische gegevens terug op het wereldwijde web gezet op een manier dat deze vrij toegankelijk zijn voor het publiek ? Zo neen, waarom niet en op welke wijze willen uw diensten het publiek dan op regelmatige basis inlichten over de personeelssterkte van de vernoemde diensten ? Zo ja, wanneer ?

2. Welke zijn de « correspondenten » van wie boven sprake die met een paswoord toegang hebben tot de niet voor het publiek toegankelijke gegevens van Pdata ?

Antwoord : Ik dank het geachte lid voor de interesse die hij betoont voor het instandhouden van een kwaliteitsvol statistisch instrument, dat volledig is en volkomen up-to-date.

Eind 2003 werd het nieuwe systeem Pdata gecreëerd en geïnstalleerd. Het systeem maakt het mogelijk om via het internet sneller gegevens te verzamelen met betrekking tot het personeel van de federale overheidsdiensten, teneinde managementinformatie over kwesties inzake het personeel ter beschikking te stellen van de politieke overheden, van het management en van een groot aantal van onze klanten (universiteiten, vakbonden, ...).

De gegevens zijn nooit van het netwerk gehaald. In het slechtste geval heeft het geachte lid te maken gehad met een tijdelijke onderbreking van de server.

Dit instrument wordt voortdurend verbeterd met het oog op het verstrekken van meer informatie en een grotere gebruiksvriendelijkheid.

De thuispagina van de site bevat momenteel drie rubrieken :

— de inleiding verduidelijkt het waarom van de site;

— de raadpleging van de statistische verslagen die voor iedere bezoeker toegankelijk zijn;

— een deel dat is gereserveerd voor de correspondenten van de diverse openbare instellingen om hen de mogelijkheid te geven — via controle van hun toegangsrechten — om de gegevens van hun organisatie te updaten.

In de rubriek « Statistieken raadplegen » werd de immer groeiende lijst met beschikbare statistieken vervangen door een eenvoudiger menu, dat toelaat een statistiek te kiezen uitgewerkt volgens verschillende criteria (leeftijd, geslacht, niveau, administratieve stand, voltijds of deeltijds), volgens de categorieën van openbare dienst (federale overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, instellingen van openbaar nut of het geheel van deze diensten), volgens de hoedanigheid van de ambtenaren (statutairen, contractuelen of beide) en volgens de taalrol (Nederlands, Frans, Duits of alle talen).

Het volstaat om een keuze te maken uit de diverse rubrieken om de gewenste statistiek te verkrijgen.

Wat betreft de correspondenten — zoals hierboven vermeld (derde rubriek van de thuispagina) — gaat het om de contactpersonen die in elke openbare dienst belast zijn met het updaten van de gegevens van hun organisatie.

Het spreekt vanzelf dat een controle wordt uitgevoerd van hun identificatie (login) en hun password, vermits deze contactpersonen de inhoud wijzigen van de databank.

Ik nodig u uit mij de concrete voorbeelden te duiden van de informatie die, met betrekking tot zijn vorige versie, thans niet meer wordt meegedeeld door de Pdata-site.