Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1984 van mevrouw Van de Casteele d.d. 7 januari 2005 (N.) :
Hormonale substitutie. — Aanbevelingen. — Toepassing.

Op 13 augustus 2003 stuurde het Directoraat-Generaal Geneesmiddelen, in aansluiting op een artikel in The Lancet, naar geneesheren en apothekers een rondschrijven over recente studies in verband met hormonale substitutie-behandelingen (HST) bij de menopauze. Hierin werd een nieuwe evaluatie van HST op Europees niveau aangekondigd.

Nadien werd, op basis van het advies van een groep experts gemandateerd door het Comité voor Farmaceutische Specialiteiten van de Europese Unie, een mededeling verspreid teneinde hormoonsubstitutie te beperken tot tweedekeuze behandeling voor de preventie van osteoporose bij vrouwen in de menopauze met een hoog risico op fracturen.

Ondertussen zijn we een jaar verder.

Kan de geachte minister mij een antwoord verstrekken op de volgende vragen :

1. In hoeverre heeft het medisch korps deze aanbeveling toegepast ?

2. Werd er ook onderzoek gedaan naar de eventuele emotionele impact op de patiënten (bij sommige hormoongebruiksters zorgde de mededeling voor verontruste reacties) ?

3. Ondertussen zijn nieuwe wetenschappelijke studies gepubliceerd die de validiteit van de « Million Women Study » in twijfel trekken. Was een gematigder en rationelere aanpak (niet-systematische behandeling, regelmatige opvolging en micro-dosage) geen betere houding geweest ?

4. Hoe zal de geachte minister dit dossier verder aanpakken ?