Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-32

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-1718 van de heer Van Hauthem d.d. 10 november 2004 (N.) :
Nationale Loterij. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) geeft in principe voor alle federale instellingen van openbaar nut een overzicht van de personeelssterkte volgens een aantal indelingscriteria. Merkwaardig genoeg vinden we de Nationale Loterij niet terug in dit overzicht.

Kan u derhalve meedelen voor de Nationale Loterij op 1 januari 2004 :

1. De totale personeelssterkte in fysieke personen en in voltijdse eenheden ?

2. De totale personeelssterkte ingedeeld naar statuut (fysieke personen — statutairen, contractuelen, omkadering, manager en divers) ?

3. De totale personeelssterkte naar niveau (fysieke personen) ?

4. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen, opdeling per statuut, opdeling per niveau) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

5. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) voor de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Op 1 januari 2004 bedroeg het aantal effectieve personeelsleden van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, 315 natuurlijke personen, dit wil zeggen 297,9 voltijdse equivalenten.

2. Verdeling, op 1 januari 2004, van de effectieve personeelsleden van de Nationale Loterij volgens de aard van hun arbeidsovereenkomst :

Aard van de arbeidsovereenkomstAantal personeelsleden
Managers (contractuelen)12
Contractuelen304
Gedetacheerd vanuit de Nationale Loterij4
Gedetacheerde naar de Nationale Loterij2

3. Verdeling, op 1 januari 2004, van de effectieve personeelsleden van de Nationale Loterij volgens het functieniveau :

FunctieniveauAantal personeelsleden
N15
N220
N339
N450
N5202

4. Verdeling, op 1 januari 2004, van de effectieve personeelsleden van de Nationale Loterij volgens hun taalrol :

Aantal personeelsledenNederlandstaligenFranstaligenDuitstaligen
N15320
N2201280
N33922170
N45027230
N5202110920

5. De personeelsleden behoren noodzakelijkerwijs tot het taalkader, met uitzondering van de gedetacheerden die bij de Nationale Loterij tewerkgesteld zijn. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht wordt ieder jaar op de hoogte gebracht van de overeenstemming tussen het aantal effectieve personeelsleden van de Nationale Loterij enerzijds en de het taalkader anderzijds. Zo nodig worden er correcties aangebracht, op basis van de aanbevelingen van de commissie, naargelang het aantal personeelsleden dat de Nationale Loterij heeft verlaten en de aanwervingen die door de raad van bestuur van de Nationale Loterij werden goedgekeurd.