Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-1576 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen op 1 januari 2004 over 620 personeelsleden, goed voor 525,11 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 365 statutairen en 255 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Op 1 januari 2004 telde de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen 620 personeelsleden (365 statutairen en 255 contractuelen).

Hieronder de verdeling op 1 januari 2004 per niveau :

A) Statutairen

Niveau 1 : 25 (12 N — 13 F)

Niveau B : 4 (2 N — 2 F)

Niveau C : 186 (82 N — 64 F)

Niveau D : 150 (82 N — 68 F)

Totaal : 365 (208 N — 157 F)

(319,89 (181,12 F — 138,77 F)

B) Contractuelen

Niveau 1 : 2 (2 F)

Niveau B : 4 (2 N — 2 F)

Niveau C : 106 (55 N — 51 F)

Niveau D : 143 (82 N — 61 F)

Totaal : 255 (139 N — 116 F)

(205,22 (106,68 F — 98,54 F)

De ééntalige, Franstalige en Nederlandstalige statutaire personeelsleden werken respectievelijk in Vlaanderen (19 uitbetalingsbureaux) of in Wallonie (14 uitbetalingsbureaus).

Enkel de statutaire personeelsleden die laureaat zijn van een taalexamen, kunnen benoemd worden in het uitbetalingsbureau van Brussel.

De benoemde statutaire personeelsleden bij het Hoofdbestuur daarentegen, moeten niet tweetalig zijn maar behoren tot een taalkader (jaarlijkse controle door de permanente Commissie voor taalcontrole).

Om in het uitbetalingsbureau Eupen benoemd te worden, moeten de Franstalige personeelsleden hun kennis van de Duitse taal bewijzen en houder zijn van een tweetaligheidscertificaat (artikelen 8 en 9, § 1).