Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1569 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Rijksdienst voor sociale zekerheid. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Rijksdienst voor sociale zekerheid op 1 januari 2004 over 1 479 personeelsleden, goed voor 1 320,41 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 1 271 statutairen, 206 contractuelen en 2 managers. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : 1. De taalkundige verdeling van de personeelsleden van het Rijksdienst voor sociale zekerheid gebeurt als volgt.

Niveau Statuut Taalrol Fysieke personen VTE
Administratief personeel
Niveau 1ManagersN10,75
F11
Vaste ambtenaren N9688,32
F8780,70
Contractuelen N1212
F1414
Niveau 2 (*) Vaste ambtenaren N10,80
Niveau B Vaste ambtenaren N7165,50
F6763,70
Contractuelen N21,50
F76,77
Niveau C Vaste ambtenaren N417370,41
F358314,29
Contractuelen N5452,30
F5449,30
Niveau D Vaste ambtenaren N9372,73
F8170,14
Contractuelen N3632,20
F2724
TotaalManagersN10,75
F11
Vaste ambtenaren N678597,76
F593528,83
Totaal 1 2731 128,34
Totaal Contractuelen N10498
F10294,07
Totaal 206192,07
Algemeen totaal N783696,51
F696623,90
1 4791 320,41

(*) Niveau 2 komt nog voor in de personeelsgegevens op 1 januari 2004 : het betreft een ambtenaar met de graad van verpleegassistent (geschrapte graad) die op 1 september 2004, bij toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 3 augustus 2004 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de niveaus B, C en D, ambtshalve benoemd werd in de graad van technisch assistent (niveau C).

2. Alle diensten van de RSZ zijn gecentraliseerd in Brussel en de verdeling van het statutaire personeel beantwoordt aan de verplichtingen met betrekking tot de taalkaders (koninklijk besluit van 13 juni 1999) :

— uitvoerend personeel : 46,377 % Franstaligen en 53,623 % Nederlandstaligen,

— directie : 50 % Franstaligen en 50 % Nederlanstaligen.

Het contractuele personeel wordt aangeworven ter vervanging van afwezig personeel. Aldus wordt ook hier dezelfde verdeling aangehouden.