Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1551 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Federaal Agentschap voor nucleaire controle. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt het Federaal Agentschap voor nucleaire controle op 1 januari 2004 over 67 personeelsleden, goed voor 64,9 voltijdse eenheden (VTE). Al deze personeelsleden zijn contractueel. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : 1. De gevraagde gegevens, geactualiseerd op 1 november 2004, worden vermeld in onderstaande tabel.

Functie Fysiek VTE
Contractue(e)lStatutair(e)Contractue(e)lStatutair(e)
FNFNFNFN
Directie 22--2,02,0--
Deskundigen 26228726,021,88,07,0
Ondersteuning 21184521,016,94,03,1
Alle functies 4942121249,040,712,010,1
Totaal (F+N) 912489,722,1
Totaal 115111,8
VTE : voltijdse eenheden.
N : Nederlandstaligen.
F : Franstaligen.

2. Het agentschap heeft het contractueel en statutair personeel overgenomen dat was tewerkgesteld in de diverse federale diensten bevoegd voor de nucleaire sector. Er wordt gestreefd naar taalevenwicht tussen de personeelsleden tewerkgesteld op het niveau van de directie, de deskundigen en de ondersteunende functies. Deskundigheid is steeds het belangrijkste criterium geweest bij nieuwe aanwervingen.