Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1334 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij deze FOD in dienst waren, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden (VTE);

b) hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkadering, manager en  divers  zijn, conform de indeling van Pdata;

c) graag ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus ?

3. Over de taalkundige verdeling wordt in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. De gegevens werden nog niet ingevoerd op de site  pdata  wegens incompatibiliteit tussen ons nieuwe systeem DIP (product van ORACLE) en de formulering van de gegevens  pdata  waarvoor nog (maar voor een beperkte tijd) gegevens met een vaste lengte worden vereist.

2. De tabellen 1 tot 4, in bijlage (1) , verdelen de 1 452 personen, personeelsleden van de FOD op 1 januari 2004, volgens de door het geachte lid gevraagde criteria. Er moet worden vermeld dat voor het deel b) van de vraag, de codes — graden 180001 en 180101 als  manager  moeten worden gerekend. Momenteel zijn al die betrekkingen ingenomen door mannen.

3. De bijgevoegde tabellen 5 tot 8 verdelen diezelfde gegevens, enerzijds (tabellen 5 en 6) voor het Franstalig personeel en (tabellen 7 en 8) voor het Nederlandstalig personeel. De tabellen 9 tot 12 bevatten diezelfde gegevens als percentage. Een eventueel onevenwicht in het taalkader moet worden hersteld bij nieuwe aanwervingen. Vacatures buiten het taalkader komen enkel voor in buitendiensten die aan de landstaal van het betrokken grondgebied gebonden zijn (1).


(1) De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet in het bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.