Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1564 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen op 1 januari 2004 over 43 personeelsleden, goed voor 40,2 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 39 statutairen en 4 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen worden geen personeelsleden van de Duitse taalgroep tewerkgesteld. Bovendien merk ik op dat de informatie door deze instelling meegedeeld aan de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie betreffende de toestand op 1 januari 2004 melding maakte van 44 personeelsleden (fysieke eenheden), waarvan 40 statutaire personeelsleden en 4 contractuele personeelsleden, in plaats van 43 zoals vermeld in de vraag. Het equivalent in voltijdse eenheden (VTE) bedroeg 41,2.

1. a) Wat het statuut van de personeelsleden betreft, kunnen volgende gegevens worden meegedeeld :

— statutaire personeelsleden :

op 1 januari 2004 waren 40 statutaire personeelsleden in dienst (VTE : 37,2), waarvan 23 personen in de Nederlandse taalrol (VTE : 22,4) en 17 in de Franse taalrol (VTE : 14,8);

— contractuele personeelsleden :

op voormelde datum waren 4 contractuele personeelsleden in dienst (VTE : 4), waarvan 2 personen in de Nederlandse taalrol en 2 personen in de Franse taalrol.

b) Wat de opdeling per niveau betreft, kunnen volgende gegevens worden meegedeeld :

— niveau 1 :

op 1 januari 2004 waren 25 personeelsleden van niveau A in dienst (VTE : 24), waarvan 13 in de Nederlandse taalrol (VTE : 13) en 12 in de Franse taalrol (VTE : 11);

— niveau B :

op deze datum waren 6 personeelsleden in dienst (VTE : 5), waarvan 5 in de Nederlandse taalrol (VTE : 5) en 1 persoon in de Franse taalrol (VTE : 0);

— niveau C :

op voormelde datum waren 8 personeelsleden in dienst (VTE : 7,6), waarvan 4 in de Nederlandse taalrol (VTE : 3,8) en 4 in de Franse taalrol (VTE : 3,8);

— niveau D :

op 1 januari 2004 waren 5 personeelsleden in dienst (VTE : 4,6) waarvan 3 personeelsleden in de Nederlandse taalrol (VTE : 2,6) en 2 personeelsleden in de Franse taalrol (VTE : 2).

2. Deze functies worden ingevuld naar gelang de noodwendigheden van de dienst.