Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr.  3-1621 van de heer Van Hauthem d.d. 18 oktober 2004 (N.) :
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk in dienst waren, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden (VTE);

b) hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkading, manager en  divers  zijn, conform de indeling van Pdata;

c) hoe de betrekkingen over de verschillende niveaus verdeeld zijn ?

3. Over de taalkundige verdeling worden in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik heb de eer aan net geachte lid ter kennis te brengen dat het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk tot op heden gewerkt heeft als een instelling van privaatrecht, wat verklaart waarom het geen informatie heeft verschaft aan de gegevensbank P-Data.

Het Gedenkteken werd echter onder het toezicht van de minister van Landsverdediging geplaatst door de wet van 27 maart 2003.

Al heeft het dan een specifiek juridisch statuut, het Gedenkteken moet dus beschouwd worden als een publieke instelling  sui generis  van Landsverdediging.

In het onderhavige geval dient de personeelsproblematiek opnieuw bekeken te worden. In dit verband heb ik mijn administratie opgedragen dit dossier verder te onderzoeken en mij oplossingen voor te stellen die in ieder geval rekening houden met de belangen van het huidige personeel.

Gelieve ter informatie hieronder een tabel te vinden met de toestand van het personeel dat momenteel door het Gedenkteken wordt tewerkgesteld.

Situatie van het personnel

AantalNiveau 1TSWRNiveau 2TSWRNiveau 3TSWR
1ConservatorFFT
1HistoricusNFT
1BeheerderFPT
2SecretarisNPT
5OpzienerNFT
1ConciergeNFT

TS : taalstelsel.

WR : werkregime voltijds (FT); halftijds (PT).