Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1329 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
FOD Sociale Zekerheid. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de FOD Sociale Zekerheid.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij deze FOD in dienst waren, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden (VTE);

b) hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkadering, manager en  divers  zijn, conform de indeling van Pdata;

c) graag ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

3. Over de taalkundige verdeling worden in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling in over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

1. De FOD Sociale Zekerheid beschikt momenteel niet over een informatica tool voor zijn personeelsbeheer dat een automatische koppeling naar Pdata en het ophalen van noodzakelijke gegevens toelaat om de statistieken op deze site te publiceren. In afwachting van dergelijk informaticasysteem worden de beschikbare gegevens onder een ander formaat doorgestuurd naar de dienst die belast is met het beheer van de personeelsstatistieken bij de federale overheid.

2. en 3. a) Het geachte lid vindt hierna de gewenste verdelingen van het personeel van de FOD Sociale Zekerheid.

2. a) en 3. a) Personeelsleden als fysieke persoon en in voltijdse eenheden (VTE) op 24 februari 2004

Fysieke persoonVTE
FRNLFRNL
Taalkundige verdeling603626519,57501,46
Totaal1 2291 021,57

2. b) en 3. a) Indeling volgens het statuut van statutair, contractueel, staff- en managementfunctie

Fysieke persoonVTE
FRNLFRNL
Managementfunctie2323
Staffunctie2121
Statutairen460463392,05365,9
Contractuelen139159123,52131,56

2. c) en 3. a) Verdeling van de jobs per niveau

Fysieke persoonVTE
FRNLFRNL
Functie van manager2323
Staffunctie2121
Niveau 1141121121,9699,1
Niveau B127126110,9105,4
Niveau C184218163,55177,7
Niveau D147157119,16115,26

3. b) Twee directies-generaal beschikken over functies in buitendiensten. Het gaat om de directie-generaal Personen met een handicap en de Sociale Inspectie.

De eerste omvat de functies van geneesheer, technisch deskundige (bijvoorbeeld maatschappelijk assistent) en administratief assistent. De bepaling van het aantal nodige functies en de geografische verdeling ervan worden uitgevoerd op basis van het territorium (provincies) en de hoeveelheid personen betreffende de toegewezen opdrachten.

Wat de Sociale Inspectie betreft, zij baseert zich voor de verdeling van de functies op het ministerieel besluit van 28 maart 2003 (Belgisch Staatsblad van 14 juli 2003) houdende maatregelen van organisatie en werking van de Sociale Inspectie.