Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1509 van de heer Van Hauthem d.d. 1 oktober 2004 (N.) :
Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Vernieuwing. — Rechtsgeldigheid van de adviezen.

Artikel 60, § 2, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 18 juli 1966 bepaalt dat de elf leden van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor een duur van vier jaar door de Koning benoemd worden. De huidige commissie werd volledig vernieuwd bij koninklijk besluit van 20 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2000). Dit betekent dat het mandaat van de huidige commissieleden vervallen is op 30 augustus 2004.

Kan de huidige commissie in deze omstandigheden nog rechtsgeldige adviezen uitvaardigen ?

Waarom werd de samenstelling van de commissie niet tijdig vernieuwd ?

Welke maatregelen worden er genomen om dit zo spoedig mogelijk rond te krijgen ?

Antwoord : De huidige commissie is aangesteld bij koninklijk besluit van 20 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2000). Het mandaat van deze leden verstreek normaliter op 30 augustus 2004.

In de loop van de maand maart 2004 heb ik de voorzitters van de Gemeenschapsraden verzocht mij zo vlug mogelijk de voordrachten van kandidaten voor de samenstelling van de nieuwe commissie mee te delen. Sommige voordrachten zijn vrij laattijdig meegedeeld, wat een weerslag heeft op de verdere procedure tot vernieuwing van de leden van de commissie. Ik kan evenwel meedelen dat het ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de nieuwe commissie weldra ter ondertekening aan de Koning wordt voorgelegd. Krachtens het principe van de continuīteit van de openbare dienst, blijft de huidige commissie in dienst tot de aanstelling van de nieuwe leden.