Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-1620 van de heer Van Hauthem d.d. 18 oktober 2004 (N.) :
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in dienst waren, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden (VTE);

b) hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkadering, manager en  divers  zijn, conform de indeling van Pdata;

c) hoe de betrekkingen over de verschillende niveaus verdeeld zijn ?

3. Over de taalkundige verdeling worden in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord :

1. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zal het nodige doen opdat de bedoelde gegevens beschikbaar zullen zijn in Pdata.

2. a) Aantal personeelsleden in dienst 1 januari 2004 :

— fysieke personen : 91

— voltijdse equivalenten : 83,55.

b) De opdeling (in aantal fysieke personen) is als volgt :

— statutairen : nihil;

— mandaten : 3;

— contractuelen binnen kader : 75;

— contractuelen buiten kader (projecten) : 13.

c) Per niveau (in aantal fysieke personen) binnen het kader is de verdeling als volgt :

— mandaten : 3;

— niveau 1 : 46;

— niveau 2+ : 13;

— niveau 2 : 10;

— niveau 3 : 2;

— niveau 4 : 4.

3. a) Het personeelskader van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bevat een 50 %/50 %-verdeling Nederlandstaligen/Franstaligen.

De opdeling NL/FR van de 78 personeelsleden van het kader, effectief in dienst op 1 januari 2004, geeft volgend beeld :

Fysieke personen :

— mandatenNL 1FR 2
— niveau 1NL 24FR 22
— niveau 2+NL 7FR 6
— niveau 2NL 5FR 5
— niveau 3NL 2FR 0
— niveau 4NL 0FR 4

Voltijdse equivalenten :

— mandatenNL 1FR 2
— niveau 1NL 20,2FR 21,6
— niveau 2+NL 6,3FR 5
— niveau 2NL 3,95FR 5
— niveau 3NL 2FR 0
— niveau 4NL 0FR 4

b) Het enige gehanteerde criterium is het functieprofiel.