Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-1552 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.):
Nationaal Geografisch Instituut. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt het Nationaal Geografisch Instituut op 1 januari 2004 over 265 personeelsleden, goed voor 236,2 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 217 statutairen en 48 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend jeval) de finncties die miet tot een toolkader behoren ?

Antwoord : Het geachte lid hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Voorafgaande opmerking : De personeelssituatie die u citeert is de juiste toestand op 1 juni 2004. Op 1 januari waren er nog 269 personeelsleden in dienst.

Wegens natuurlijke afvloeiingen (pensioneringen, einde contract) waren er op 1 juni 2004 nog 265 personeelsleden in dienst,

1. Situatie op 1 juni 2004

Aantal fysische personen per statuut

Statutairen Contractuelen Totaal NGI
NiveauFN Totaal NiveauFN Totaal NiveauFN Totaal
121173813361242044
B464692B13720B5953112
C172340C5510C222850
D212647D9312D302959
Totaal 105112217 Totaal 301848 Totaal 135130265

* Duits : Nihil.

Aantal voltijdseenheden per statuut

  
Statutairen Contractuelen Totaal NGI
NiveauFN Totaal NiveauFN Totaal NiveauFN Totaal
119,115,434,512,635,6121,718,440,1
B39,641,7813B11,9718,9B51,548,7100,2
C15,120,735,8C4,859,8C19,925,745,6
D18,819,938,7D8,6311,6D27,422,950,3
Totaal 92,6 97,7 190,3 Totaal 27,9 18 45,9 Totaal 120,5 115,7 236,2

2. Verdelingscriteria

— De verdeelsleutel is functioneel en op basis van net werkvolume vastgesteld. (Het NGI is namelijk een publiekrechterlijk rechtspersoon waarvan de activiteiten, zoals gepreciseerd in de organieke wet van juni 1976, het ganse grondgebied bestrijken). Het vast personeelskader is vastgesteld op 238 vaste ambtenaren.

— De taalpariteit (50 % N-50 % F) op het NGI, goedgekeurd door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, is gebaseerd op :

a)  het werkvolume dat door het personeel in het Nederlands of het Frans behandeld wordt.

b)  de belangrijkheidscoŽfficiŽnt van elk taalgebied in dat werkvolume.

— De evenwichtsstoringen bij het statutair personeel tracht het NGI te compenseren bij de wervingen van contractueel personeel.

— Sommige contractuele personeelsleden worden evenwel op zuiver functionele basis (bijvoorbeeld specifieke deskundigheid) gerecruteerd.

— Bij instellingen zoals het NGI met relatief weinig personeelsleden leiden beperkte personeelsverschuivingen snel tot grotere procentuele afwijkingen.