Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Financiėn

Vraag nr.  3-1274 van de heer Van Hauthem d.d. 30 juli 2004 (N.) :
Verkeersbelasting. — Aanslagbiljetten. — Taalgebruik.

Een Nederlandstalige inwoner van een Vlaams-Brabantse gemeente (zonder faciliteitenregeling) meldt mij dat hij een Franstalig aanslagbiljet heeft ontvangen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiėn in verband met de verkeersbelasting op autovoertuigen.

Zulks is manifest in strijd met de taalwet in bestuurszaken van 18 juli 1966 (SWT) die stelt dat centrale uitvoeringsdiensten die van de drie talen gebruiken waarvan de betrokkenen zich hebben bediend (artikel 41, § 1, van de SWT). Er geldt een vaste rechtspraak, onder meer van de Vaste Commissie voor taaltoezicht, dat, indien de taal van de particulier niet gekend is, de taal van het taalgebied gebruikt dient te worden, in dit geval dus het Nederlands. Het aanslagbiljet waarvan sprake is dus in principe onwettig. Conform artikel 58 van de SWT zijn dergelijke onwettige documenten zelfs nietig.

Merkwaardig is dat de betrokkene mij meedeelt dat hij een aanmaning van de FOD heeft gekregen, ditmaal correct in het Nederlands, maar met daarbovenop een administratieve boete van 50 euro.

1. a) Welk taalbeleid volgt de FOD Financiėn inzake het versturen van aanslagbiljetten (in het algemeen) ?

b) Werden er dienaangaande instructies verspreid ? Wanneer en welke ?

c) Wordt aan inwoners van het Nederlandse taalgebied in principe een aanslagbiljet in het Nederlands verstuurd ?

d) Onder welke omstandigheden wordt een aanslagbiljet in een andere taal dan het Nederlands verstuurd naar inwoners uit het Nederlandse taalgebied ?

e) Gebeurt dit enkel op uitdrukkelijk verzoek, al dan niet schriftelijk ?

2. Hoeveel aanslagbiljetten inzake verkeersbelasting werden er in 2003 verstuurd in het Nederlandse taalgebied in respectievelijk het Nederlands, het Frans en het Duits ?

Acht de geachte minister het normaal dat een inwoner die een in taalkundig opzicht onwettig (en nietig) aanslagbiljet ontvangt, bij niet-betaling, een administratieve boete opgelegd krijgt ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hierna het antwoord op de gestelde vragen.

1. a), c) en d) Met betrekking tot de verkeersbelasting (geautomatiseerde voertuigen), kunnen twee afzonderlijke formulieren naar de belastingplichtige worden toegezonden. Deze twee documenten volgen niet exact dezelfde regels inzake taalgebruik :

a) enerzijds is er de uitnodiging tot betaling (drukwerk 674.1, door het geachte lid ten onrechte « aanslagbiljet » genoemd). Het wordt beschouwd als « betrekkingen met particulieren » in de zin van de taalwetgeving en wordt opgemaakt door het ontvangkantoor « Belastingen — Auto's — Brussel », die een uitvoeringsdienst is waarvan de activiteiten zich uitstrekken over het hele land, met zetel te Brussel-Hoofdstad.

De documenten, die deze dienst naar het actuele adres van de betrokkenen verzendt, worden overeenkomstig de taalwetgeving opgesteld in de taal gekozen door de belastingplichtige-particulier bij de inschrijving van zijn voertuig bij de DIV die deze gegevens overmaakt aan de dienst « Belastingen — Auto's — Brussel ».

Uit het voorgaande blijkt dat de dienst « Belastingen — Auto's — Brussel », behoudens de uitzonderlijke gevallen waarin zich materiėle fouten zouden voordoen, volkomen in overeenstemming handelt met de samengestelde wetten betreffende het taalgebruik in administratieve zaken (koninklijk besluit van 18 juli 1966, Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1966).

De wettelijkheid van de gevorderde bedragen kan bijgevolg niet worden betwist.

b) anderzijds is er het aanslagbiljet (formulier 242U, door het geachte lid ten onrechte « aanmaning » genoemd) dat, bij gebrek aan betaling van de verkeersbelasting binnen de door de wet voorziene termijn, naar de belastingplichtige wordt verstuurd.

Dit aanslagbiljet wordt beschouwd als « akte » in de zin van de taalwetgeving. Het wordt opgemaakt, namens het ontvangkantoor bevoegd voor de belastingplichtige, conform de vigerende taalwet (art. 13, § 1, SWT) in de taal van de gemeente waar hij ingeschreven was op het einde van de maand van inschrijving van het voertuig of van de verjaarmaand van inschrijving van het voertuig. Gaat het om een tweetalige gemeente of een gemeente met een bijzonder taalregime, dan wordt de taalkeuze van de betrokkene gevolgd. Het aanslagbiljet wordt eveneens verzonden naar het actuele adres van de belastingplichtige.

1. b) Geen richtlijnen of bijkomende instructies in dit verband.

2. Aantal documenten verzonden in 2003

Wij beschikken thans slechts over globale informatie voor geheel het land (zie tabel hieronder) en niet over een opdeling per gewest.

TaalUitnodiging tot betalen (674.1)Aanslagbiljet
N3 568 961785 681
F2 379 857732 352
D35 9996 380

3. Administratieve boetes

De administratieve boete van 50 euro vindt haar oorsprong in de wet bij gebrek aan betaling binnen de voorziene termijnen.

Indien het geachte lid met zijn vraag een welbepaald geval bedoelt, mag hij mij de persoonlijke gegevens van de desbetreffende belastingplichtige mededelen, teneinde eventuele verbeteringen te laten uitvoeren (in de mate de verbeteringen onder de bevoegdheid vallen van de diensten van Financiėn).