Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-1343 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
FOD Informatie- en Communicatietechnologie. ­ Personeel. ­ Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de FOD Informatie- en Communicatietechnologie op 1 januari 2004 over 20 personeelsleden. Daarvan zijn er 16 statutairen en 4 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen; opdeling per statuut; opdeling per niveau) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Wat betreft de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat en de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FOD ICT) kan ik aan het geachte lid het volgende antwoorden.

1. Ik kan u bevestigen dat er nog steeds 16 statutaire personeelsleden in dienst zijn bij FEDICT. Opgedeeld per taaltrap, respectievelijk niveau, gelden de volgende aantallen :

­ in trap 1 (managers) : 3 Nederlandstaligen onder wie de voorzitter en 2 Franstaligen

­ in trap 2 (rang 13 en hoger) : 1 Nederlandstalige en 2 Franstaligen

­ in trap 3 (rang 10 en niveau B) : 5 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen

­ in trap 4 (niveau C) : 1 Nederlandstalige.

Voor 5 contractuelen die thans in dienst zijn, geldt de volgende verdeling :

­ in trap 3 (niveau B) : 1 Franstalige

­ in trap 4 (niveau C) : 1 Nederlandstalige

­ in trap 5 (niveau D) : 2 Nederlandstaligen en 1 Franstalige.

De voorziene 50/50 verdeling wordt nagestreefd en zal bereikt worden bij de aanwervingen, afvloeiingen en bevorderingen die in 2004 en 2005 zijn gepland.

2. Voor FEDICT zijn de taalkaders bepaald door het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de FOD ICT, dat van kracht is tot 1 januari 2005. Per taaltrap zijn er zowel voor de Nederlandstaligen als voor de Franstaligen 50 % van de betrekkingen bestemd. Bovendien werd voor de managementfuncties de verdeling bepaald in artikel 43ter van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, toegepast.

Naar analogie met de bepalingen voor de statutaire functies, geldt dat ook voor de contractuele betrekkingen deze 50/50 verdeling wordt beoogd.