Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Energie

Vraag nr. 3-1322 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Personeel. Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische staat (Pdata) beschikt de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking op 1 januari 2004 over 1 579 personeelsleden, goed voor 1 383,2 voltijdse eenheden. Daarvan zijn er 689 statutairen en 446 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord mee te delen.

Voor de diensten die onder mijn bevoegdheid ressorteren binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wens ik het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat door de minister van Buitenlandse Zaken, wordt gegeven.