Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-867 van mevrouw Van de Casteele d.d. 24 maart 2004 (N.) :
Sociale Inspectie. ­ Vervolgingsbeleid.

Kan de geachte minister met betrekking tot de Sociale Inspectie de volgende gegevens meedelen voor de jaren 2000, 2001, 2002 en 2003, telkens per gewest en per buitendienst :

1. het aantal uitgevoerde inspectieopdrachten;

2. het aantal vastgestelde inbreuken;

3. het aantal opgemaakte processen-verbaal;

4. het aantal strafvervolgingen;

5. het aantal administratieve geldboetes;

6. het aantal klasseringen zonder gevolg;

7. het aantal tewerkgestelde inspecteurs ?

Antwoord : In antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de eer u volgende nadere inlichtingen te verstrekken.

De wet van 16 november 1972 betreffende de Arbeidsinspectie geeft de sociaal inspecteurs het recht waarschuwingen te geven voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in regel te stellen en processen-verbaal op te maken die bewijskracht hebben tot het tegendeel bewezen is. Daarom zal het geachte lid naast het aantal opgestelde processen-verbaal eveneens het aantal regularisaties per jaar in onderstaande tabel terugvinden.

Er valt wel op te merken dat de administratie van de Sociale Inspectie niet voor de onderstaande gegevens beschikt over cijfers per regio.

Années
­
Jaar
2000 2001 2002 2003
1. Nombre de dossiers traités. ­ Aantal afgewerkte opdrachten 13 086 12 790 13 447 12 578
2. Nombre d'irrégularités relevées par PJ. ­ Aantal vastgestelde inbreuken met PJ 3 401 3 172 3 460 3 244
3. Nombre de régularisations. ­ Aantal regularisaties 9 554 8 872 9 111 9 887
4. Nombres de procès-verbaux dressés. ­ Aantal processen-verbaal 2 432 2 301 2 478 2 438
Nombre de rapports d'instruction. ­ Aantal onderzoeksverslagen 297 241 302 333
5. Nombre de suites pénales. ­ Aantal strafvervolgingen
­ Condamnation. ­ Veroordeling 133 116 74 4
­ Transaction. ­ Minnelijke schikking 35 48 57 30
­ Acquittement. ­ Vrijspraak 13 5 3 ­
­ Absorption-suspension du prononcé et autres. ­ Opslorping-opschorting van uitspraak, andere 45 18 15 5
6. Transmis au service d'études (mais pas encore de décisions de ce service). ­ Aantal overgemaakt aan de studiedienst (maar nog geen beslissing van deze dienst) 162 210 309 143
7. Nombre d'amendes administratives. ­ Aantal administratieve geldboetes 760 606 485 173
8. Nombre de classements sans suite. ­ Aantal geklasseerd zonder gevolg 628 464 338 310
9. Nombre de personnel de contrôle (équivalent temps plein). ­ Controlepersoneel (voltijdse equivalenten) 170 177 194 199

Wat betreft de gevolgen gegeven aan de processen-verbaal (punt 5, 6, 7 en 8 van de tabel) geldt de situatie op 15 mars 2004.

Deze gegevens evolueren in functie van de beslissingen genomen door de gerechtelijke instanties en bij de dienst administratieve geldboetes.

Anderzijds moet ook gesteld worden dat de statistische gegevens voor 2002-2003 nog niet volledig werden nagekeken door de administratie zodat de mogelijkheid bestaat dat de eerstkomende maanden nog kleine wijzigingen zullen worden aangebracht.

Wat het controlepersoneel betreft, dit wordt per regio vermeld in het ministerieel besluit van 28 maart 2003 (Belgisch Staatsblad van 14 juli 2003). Het in dit besluit voorziene kader zal in de loop van dit jaar vervolledigd worden.