Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-3

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid

Vraag nr. 3-296 van de heer Van Hauthem d.d. 2 oktober 2003 (N.) :
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. Aantal klachten met burgerlijke partijstelling.

In december 2002 diende het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding klacht met burgerlijke partijstelling in betreffende de moord op Mohammed Achrak. De advocaat van het centrum motiveerde de klacht als volgt : Die burgerlijke partijstelling is een teken van verbondenheid met een groep medemensen, die niet uitsluit dat racisme een element kan zijn van dit droevige dossier.

In de nacht van zondag 15 op maandag 16 juni 2003 werd in Brussel een 50-jarige Amerikaan vermoord door mensen van Arabische komaf. De vechtpartij had een duidelijk racistisch karakter, meldde het Brussels parket. De man werd in elkaar geslagen omdat hij Amerikaan was.

Waarom diende het CGKR geen klacht in met burgerlijke partijstelling bij de moordpartij van 15 juni 2003, hoewel het racistisch karakter van de moord bevestigd werd door het parket ?

Welke criteria hanteert het CGKR om over te gaan tot het indienen van een klacht met burgerlijke partijstelling ?

Hoeveel klachten met burgerlijke partijstelling heeft het CGKR al ingediend wegens overtreding van de racismewet ?

In hoeveel gevallen werd de overtreding begaan door autochtonen ?

In hoeveel gevallen werd de overtreding begaan door allochtonen ?

In hoeveel gevallen werd de klacht van het CGKR gegrond bevonden ?

Wat zijn tot nu toe de proceskosten van de klachten met burgerlijke partijstelling die door het CGKR zijn ingediend ?

Antwoord : Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenophobie ingegeven daden kan het centrum, wanneer het slachtoffer een natuurlijk persoon is, pas tussenkomen mits de instemming van het slachtoffer. Het centrum kan dus in dergelijke situatie niet het initiatief nemen.

In de jaarverslagen van het centrum wordt systematisch een overzicht gegeven van de burgerlijke partijstellingen die worden ingediend met telkens een korte schets van de situatie alsook het resultaat van de rechtszaak voor zover deze is afgerond. De jaarverslagen van het centrum zijn terug te vinden op de website van het centrum.

De gerechtskosten bedragen de gebruikelijke tarieven gehanteerd door hoven en rechtbanken.