Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-1

BUITENGEWONE ZITTING2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-27 van de heer Van Hauthem d.d. 8 augustus 2003 (N.) :
Burgerlijk huwelijk. Religieus huwelijk. Uitspraken die gedaan werden door een bedienaar van de islam.

Tijdens de uitzending Lieu public , uitgezonden op 3 september 2002 op La deux , onder de titel Les musulmans en Belgique et l'aprs 11 septembre , werd door een imam, vertegenwoordiger van het Centre islamique de Belgique , openlijk verklaard dat hij meer dan 1 000 religieuze huwelijken per jaar heeft afgesloten, zonder een voorafgaande burgerlijk huwelijk. Daarenboven wekte hij meer dan de schijn dat ook polygame personen een islamitisch huwelijk kunnen aangaan.

Ons inziens is dit een overtreding van artikel 267 van het Strafwetboek waarin gesteld wordt dat ieder bedienaar van een eredienst die een huwelijk inzegent vr de voltrekking van het burgerlijk huwelijk, wordt gestraft met geldboete van vijftig tot vijfhonderd frank . Daarenboven kan hij bij herhaaldelijke overtredingen veroordeeld worden tot gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden.

Door het Hof van Cassatie (Pas., 1877, I, 46) werd in arrest bevestigd dat het verbod over te gaan tot de inzegening van een huwelijk voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk van toepassing is op elk soort religieus huwelijk.

Is de geachte minister op de hoogte van de publieke uitspraken door een imam van het Centre islamique de Belgique ?

Werd een onderzoek opgestart teneinde na te gaan of tot vervolging kan worden overgegaan op basis van overtreding van artikel 267 van het Strafwetboek ?

Antwoord : Ik heb het college van procureurs-generaal hierover aangesproken, zodat de bevoegde gerechtelijke overheden de nodige maatregelen zouden nemen om de juistheid van de beweringen die tijdens deze uitzending op televisie gedaan werden na te gaan.