Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-68

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 2516 van mevrouw Van Riet d.d. 12 november 2002 (N.) :
Geweld jegens vrouwen. ­ Werkgroep. ­ Verwerking in de gegevensbank van de parketten.

Naar aanleiding van de beslissing van de Ministerraad van januari 2001 is de strategische doelstelling van het ministerie van Justitie op het gebied van bestrijding van geweld jegens vrouwen voor het jaar 2001 de oprichting van een werkgroep voor het opstellen van relevante criminele en gerechtelijke statistieken teneinde de gerechtelijke follow-up van huiselijk geweld te meten.

Deze kwestie is voorgelegd aan het College van procureurs-generaal, dat de Dienst voor het strafrechtelijk beleid heeft gevraagd het probleem van de begripsomschrijving van « huiselijk geweld » te onderzoeken met het oog op de relevante registratie ervan in de gegevensbank van de parketten. Deze analyse wordt thans verricht door de Dienst voor het strafrechtelijk beleid.

Het College van procureurs-generaal heeft overigens de mogelijkheid onderzocht om in voornoemde gegevensbank nu reeds een onderscheid te maken tussen intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld. Nadat de statistische experts van het Centrum voor informatieverwerking hadden bevestigd dat dit onderscheid technisch uitvoerbaar is, vroeg het college begin mei 2002 aan de minister van Justitie ervoor te zorgen dat dit onderscheid de facto zou worden gemaakt in de documenten die de parketten moeten invullen (TPI-systeem).

Kan de geachte minister mij een stand van zaken omtrent dit dossier meedelen ?

Antwoord : Naar aanleiding van de beslissing van de Ministerraad van januari 2001 is in het kader van het « Nationaal actieplan tegen geweld op vrouwen » in de schoot van de federale overheidsdienst Justitie een (interkabinettaire) werkgroep opgericht. Op vraag van het College van procureurs-generaal werd er binnen de Dienst voor het strafrechtelijk beleid een werkgroep opgericht om een antwoord te formuleren op een tweezijdige vraag. De problematiek werd hiermee in de ruimere context van het intrafamiliaal geweld geplaatst.

Vooreerst diende een definiėring omschreven te worden van het begrip « intrafamiliaal geweld ». Anderzijds diende de Dienst voor het strafrechtelijk beleid voorstellen te doen met het oog op (beleids)relevante registratie hiervan ter hoogte van de parketten en griffies.

De Dienst voor het strafrechtelijk beleid heeft hiertoe alle betrokken actoren uitgenodigd op in totaal vier vergaderingen waarop een voorstel tot antwoord op deze vragen werd voorbereid.

Het resultaat van deze vergaderingen wordt binnenkort overgezonden aan het College van procureurs-generaal. Hierin zal een voorstel van definitie van intrafamiliaal geweld voorgelegd worden.

Op 13 november 2002 werd in het registratiesysteem van de correctionele parketten een contextveld geļmplementeerd met het oog op het registreren van fenomenen ten behoeve van het strafrechtelijk beleid. De registratie zelf van deze fenomenen, waaronder intrafamiliaal geweld, is op 1 januari 2003 van start gegaan.

In de nabije toekomst zal de Dienst voor het strafrechtelijk beleid een stappenplan uitwerken om het fenomeen intrafamiliaal geweld verder te onderzoeken in samenwerking met de verschillende beleidsverantwoordelijken.