Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Volksgezondheid)

Vraag nr. 2521 van mevrouw Van Riet d.d. 12 november 2002 (N.) :
Globaal anticonceptieplan. ­ Noodpil. ­ Informatie door de apothekers.

De minister van Volksgezondheid heeft beslist om de noodpil (merknaam Norlevo), vroeger vooral bekend onder de naam « morning-after-pil », zonder voorschrift beschikbaar te stellen bij de apotheker (koninklijk besluit van 5 april 2001).

Deze beslissing is de uitvoering van het positieve advies dat de Geneesmiddelencommissie van het ministerie van Volksgezondheid gegeven heeft.

Het feit dat er een toenemend aantal zwangerschapsafbrekingen vastgesteld wordt bij vrouwen jonger dan 20 jaar heeft eveneens bijgedragen tot de vrijgave van deze noodoplossing.

Het vrij verkrijgbaar zijn van de noodpil moet de drempels verlagen die er momenteel bestaan om aan noodanticonceptie te geraken.

Niet enkel preventie tegen zwangerschap maar evenzeer preventie tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en aids is belangrijk. Een dubbele bescherming dus : ofwel condoom en betrouwbaar voorbehoedmiddel, ofwel condoom en noodpil voor het geval er iets misgelopen is bij het gebruik van het condoom.

Maar het is niet zo dat de noodpil ter vervanging van een goede anticonceptie kan of mag gezien worden. Het blijft een noodoplossing en bij de aflevering moet er dus informatie verstrekt worden door de apotheker. In elke apotheek is er een speciaal documentatiepakket gratis ter beschikking voor de patiėnte, in een discrete verpakking, om samen met de noodpil afgeleverd te worden.

Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerp van koninklijk besluit waardoor een pilvoorschrift niet meer driemaandelijks maar halfjaarlijks dient afgehaald te worden bij de arts.

Om de zes maanden zal een stand van zaken opgemaakt worden betreffende de uitvoering van dit globaal anticonceptieplan.

Kan de geachte minister mij antwoorden op de volgende vragen :

1. Is het gebruik van de noodpil toegenomen ?

2. Worden er door de apothekers inderdaad voldoende informatie en raadgevingen meegegeven ?

3. Is het ontwerp van koninklijk besluit inzake de driemaandelijkse afgifte van de pil klaar ?

4. Wat is de stand van zaken inzake de uitvoering van dit globaal anticonceptieplan ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

1. Vóór het in de handel brengen van Norlevo werden magistrale bereidingen of orale contraceptiva, punctueel te gebruiken in een specifieke dosering, voorgeschreven als « morning-after-pil ». Wij beschikken niet over cijfers inzake het aantal voorschriften.

Norlevo werd in september 2000 in de handel gebracht en sinds juni 2001 werd de aflevering door de apothekers vrijgesteld van medisch voorschrift. Op dit ogenblik worden ongeveer 7 500 verpakkingen van Norlevo per maand verkocht en deze verkoop stijgt momenteel met gemiddeld 200 ą 300 verpakkingen per maand. Dat betekent ongeveer een verdrievoudiging van de verkoop ten aanzien van de periode van voor de vrijstelling van medisch voorschrift. Volgens de vooruit zichten zullen in 2002 85 000 verpakkingen verkocht worden.

Anderzijds moet men opmerken dat gedurende dezelfde periode de verkoop van de andere orale contraceptiva volledig stabiel is gebleven.

2. De apothekers beschikken inderdaad over specifiek informatiemateriaal bestemd voor de patiėnten die om nood-contraceptiva verzoeken. Deze informatie werd uitgewerkt door de wetenschappelijke dienst van hun professionele vereniging in samenwerking met experten. Bovendien heeft een groot aantal apothekers een speciale informatieavond gevolgd.

3. Dit ontwerp van besluit werd voorgelegd aan het advies van de Raad van State. Zodra ik over dit advies beschik, zal het ontwerp ter ondertekening worden voorgelegd.

4. De globale politiek, de vorming en sensibilisering inzake contraceptie valt onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. De Interministeriėle Conferentie Volksgezondheid van 11 december 2002 besliste om de werkgroep die het globaal anti-conceptieplan voorbereid heeft opnieuw te activeren om de uitvoering ervan daadwerkelijk op te volgen.