Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 2515 van mevrouw Van Riet d.d. 12 november 2002 (N.) :
Geweld jegens vrouwen. ­ Militairen. ­ Vertrouwenspersonen.

In 1997 is een beleid ingevoerd ter bescherming van de militairen tegen ongewenst seksueel gedrag in de Krijgsmacht. Dit beleid beantwoordt aan de aanbevelingen van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Het omvat een principeverklaring en de oprichting van een vertrouwensdienst. Een procedure voor de behandeling van klachten werd ingevoerd en sanctionering is mogelijk. Een honderdtal vertrouwenspersonen kreeg inmiddels een gespecialiseerde vorming.

Kan de geachte minister mij antwoorden op de volgende vragen :

1. Hoeveel klachten werden er reeds meegedeeld aan de vertrouwensdienst ?

2. Hoeveel hiervan zijn er reeds behandeld ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Om diverse redenen heeft de Vertrouwensdienst, die in 1997 werd opgericht in de schoot van de oude structuur van het ministerie van Landsverdediging, zijn activiteiten gestopt na ongeveer anderhalf jaar. Jammer genoeg zijn er geen statistieken beschikbaar voor die werkingsperiode.

2. Sinds de invoering van de eenheidsstructuur in het begin van dit jaar heeft de algemene directie « Human Resources », divisie Coördinatie en Evaluatie, sectie Individuele evaluatie, in afwachting van de oprichting van de Gelijke kansen- en Vertrouwensdienst, 19 formele klachten behandeld in de aangehaalde materie. Zestien van deze dossiers zijn nu afgesloten.

3. In juni van dit jaar werd een Gelijke kansen- en Vertrouwensdienst opgericht. Tot op heden werden er bij deze dienst 21 dossiers voor informele klachten geopend, waarvan er nu 12 afgesloten zijn.