Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 2516 van mevrouw Van Riet d.d. 12 november 2002 (N.) :
Geweld jegens vrouwen. Werkgroep. Verwerking in de gegevensbank van de parketten.

Naar aanleiding van de beslissing van de Ministerraad van januari 2001 is de strategische doelstelling van het ministerie van Justitie op het gebied van bestrijding van geweld jegens vrouwen voor het jaar 2001 de oprichting van een werkgroep voor het opstellen van relevante criminele en gerechtelijke statistieken teneinde de gerechtelijke follow-up van huiselijk geweld te meten.

Deze kwestie is voorgelegd aan het College van procureurs-generaal, dat de Dienst voor het strafrechtelijk beleid heeft gevraagd het probleem van de begripsomschrijving van huiselijk geweld te onderzoeken met het oog op de relevante registratie ervan in de gegevensbank van de parketten. Deze analyse wordt thans verricht door de Dienst voor het strafrechtelijk beleid.

Het College van procureurs-generaal heeft overigens de mogelijkheid onderzocht om in voornoemde gegevensbank nu reeds een onderscheid te maken tussen intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld. Nadat de statistische experts van het Centrum voor informatieverwerking hadden bevestigd dat dit onderscheid technisch uitvoerbaar is, vroeg het college begin mei 2002 aan de minister van Justitie ervoor te zorgen dat dit onderscheid de facto zou worden gemaakt in de documenten die de parketten moeten invullen (TPI-systeem).

Kan de geachte minister mij een stand van zaken omtrent dit dossier meedelen ?