Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-66

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2540 van de heer D'Hooghe d.d. 27 november 2002 (N.) :
Politiepersoneel uit het « basis- en middenkader ». ­ Aanpassing van de pensioenberekening. ­ Toevoeging van de geleverde nacht- en weekendprestaties aan de basiswedde.

Meestal zijn het politiemensen uit het « basis- en middenkader » die de permanentiedienst moeten verzekeren en die zodoende dag en nacht moeten beschikbaar zijn. Dit onregelmatig werkschema met nacht- en weekendwerk brengt soms in familieverband stresssituaties met zich mee; ook het sociaal leven en het bioritme van deze politiemensen wordt grondig verstoord. Niettegenstaande het feit dat de gepresteerde nachturen en weekenduren financieel reeds zwaar belast worden (60 %), tellen deze werkuren ook niet mee voor het pensioen, aangezien het gaat om vergoedingen. Deze nacht- en weekendprestaties zijn echter belaste inkomsten voor geleverde prestaties en zijn in se geen vergoedingen in de letterlijke zin van het woord.

De pensioengerechtigde leeftijd van het « basis- en middenkader » werd wel teruggebracht naar 58 jaar, maar het oudere politiepersoneel (ex-gemeentepolitie) diende destijds een minimumleeftijd te hebben van 21 jaar vooraleer deze functie te kunnen uitoefenen; indien deze personen nu op een ouderdom van 58 jaar wensen op pensioen te gaan, kunnen zij zelfs het maximum van hun pensioenuitkering niet halen (37,5 jaar dienst om het maximum te halen). Zelfs bij de inschaling van de wedde in het nieuwe statuut wordt er bij weddeschaal B5 (basiskader) slechts tot 22 jaar anciėnniteit gerekend.

Mag ik de geachte minister dan ook vragen of hij overweegt om voor de pensioenberekening van het politiepersoneel uit het « basis- en middenkader » de inkomsten van nacht- en weekendprestaties toe te voegen aan de basiswedde. Indien dit niet het geval zou zijn :

1. welke overwegingen kan hij hiervoor aanvoeren ;

2. hoe kan hij de hoger aangevoerde wettelijke tekortkomingen ongedaan maken ?