Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2452 van de heer de Clippele d.d. 22 oktober 2002 (Fr.) :
Rijksregister van natuurlijke personen. Recht van de burger op het verkrijgen van een afschrift van een document dat hem aanbelangt.

Het Rijksregister van natuurlijke personen is niet voor iedereen toegankelijk. Enkel de diensten die in het kader van hun taak daartoe wettelijk gerechtigd zijn hebben er toegang toe.

De wetgeving inzake de openbaarheid van de akten van de administratie geeft echter elke burger het recht op het verkrijgen van een afschrift van een document dat hem aanbelangt en het recht om rechtzetting te vragen van de fouten die hij erin vindt.

Kan de geachte minister mij laten weten hoe een burger in de praktijk te werk moet gaan om een afschrift te krijgen van zijn eigen signalementskaart in het Rijksregister van natuurlijke personen ?

Antwoord : De informatiegegevens van het Rijksregister betreffende een persoon kunnen hem worden meegedeeld op grond van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de uitoefening van het recht op toegang en verbetering door de personen ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 13 juni 1984).

De betrokken persoon dient persoonlijk een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waar hij ingeschreven is in de bevolkingsregisters of hij richt een per post aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen van de genoemde gemeente.

Een vergelijkbare procedure kan ook toegepast worden voor Belgen die in het buitenland verblijven en die er ingeschreven zijn bij een diplomatieke zending of een consulaire post; de diplomatieke zending of de consulaire post is in dat geval de gesprekspartner van de persoon die de bij het Rijksregister bewaarde informatiegegevens wenst te verkrijgen.

De informatiegegevens moeten schriftelijk en in een eenvoudig te begrijpen vorm meegedeeld worden. Zij moeten de totaliteit van de registraties betreffende de betrokken persoon weergeven en overeenstemmen met de inhoud ervan.