Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1979 van mevrouw Van Riet d.d. 18 maart 2002 (N.) :
Vrijwilligerswerk. ≠ Fiscale regeling. ≠ Omrekening van de bedragen in euro. ≠ Indexering.

Met de invoering van de euro zijn uiteraard een aantal bedragen inzake fiscaliteit omgerekend. In principe gebeurde dit door een deling van de bedragen in Belgische frank door de exacte waarde van 1 euro, namelijk 40,3399 frank. In een aantal gevallen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bedragen gewoon door 40 te delen en aldus af te ronden. Een voorbeeld hiervan is het aftrekbaar kostenforfait, dat vroegen 100 000 frank bedroeg en vandaag 2 500 euro in de plaats van 2 478,94 euro.

Bij het vrijwilligerswerk was de algemene verwachting dat de bestaande barema's voor de onkostenvergoedingen van 1 000 frank per dag, respectievelijk 40 000 frank op jaarbasis zouden worden omgerekend naar 25 euro, respectievelijk 1 000 euro. Echter, hier werd geopteerd voor niet-afgeronde bedragen van 24,79 euro per dag en 991,57 euro per jaar. Een aantal vrijwilligers dreigt bij de minste onoplettendheid in de problemen te komen indien een dagvergoeding zou worden omgezet tot 24,79 euro in plaats van 25 euro.

Naar verluidt zou de beslissing om deze bedragen mathematisch om te rekenen te maken hebben met het feit dat dezelfde bedragen ook gelden op het vlak van sociale zekerheid. Immers, bedragen die bij vrijwilligerswerk worden betaald en de gestelde grenzen niet overschrijden, zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Echter, voor deze bedragen geldt een indexatie, terwijl daar op fiscaal vlak nog geen sprake van is. Van de aanvankelijke gelijkstelling van de sociale en fiscale bedragen blijft ondertussen niets meer over.

Wat ook de redenen zijn voor deze verschillen, het lijkt mij alleszins geen voorbeeld van eenvoud en doorzichtigheid voor de burger-vrijwilliger.

Ik had graag van de geachte minister en antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Werd een mathematische omrekening van de fiscale bedragen voor vrijwilligerswerk verkozen boven een eenvoudige afronding van de bedragen tot 25 euro per dag en 1 000 euro per jaar om met dezelfde bedragen als in de sociale zekerheid te kunnen werken ?

2. Zo ja, overweegt hij dan een indexering van de fiscale bedragen opdat die in de toekomst gelijke tred zouden houden met de socialezekerheidsbedragen ?

3. Zo neen, om welke exacte redenen werd er dan wťl geopteerd voor een mathematische omrekening ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna de antwoorden op haar vragen te willen vinden.

De administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit was in eerste instantie van plan om de bedragen van 1 000 frank/dag en 40 000 frank/jaar, zoals ze werden opgenomen in de administratieve circulaire Ci.RH.241/509.803 van 5 maart 1999 met betrekking tot de vrijwilligers, om te zetten in transparante bedragen.

Met het oog op een streven naar ťťnvormigheid tussen de sociale en fiscale wetgeving werden echter de bedragen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 19 november 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in aanmerking genomen, meer bepaald 24,79 euro en 991,57 euro.

Voormeld koninklijk besluit koppelt deze bedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze indexering zal ook voor de inkomstenbelastingen worden doorgevoerd, maar om praktische redenen zal ook de toestand op 1 januari van het inkomstenjaar in aanmerking worden genomen.

Richtlijnen in die zin zullen zo spoedig mogelijk in een administratieve circulaire worden opgenomen.