Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1955 van mevrouw Nagy van 11 maart 2002 (Fr.) :
Regularisatieprocedure voor mensen zonder papieren en vluchtelingen. ≠ Aangekondigde afsluiting.

De regularisatieprocedure voor mensen zonder papieren is vorige maand aan haar derde jaar begonnen. Dat is voor mij een gelegenheid om u nogmaals te interpelleren, wat overigens ook mijn groep herhaardeljk heeft gedaan in de loop van die procedure, waaraan wij heel veel belang hechten.

U herinnert zich ongetwijfeld dat het wetsvoorstel oorspronkelijk bepaalde dat de procedure moest worden afgerond tegen 31 december 2000. Het heeft uiteindelijk meer dan een jaar langer geduurd alvorens men relevante resultaten begon op te tekenen, met alle gevolgen van dien voor de personen die in onzekerheid leven omtrent het gevolg dat zal worden gegeven aan hun aanvraag en die bang afwachten welke richting het per slot van zaken zal uitgaan met hun bestaan.

Momenteel stellen we echter verheugd vast dat er al heel wat personen hebben kunnen genieten van de getroffen maatregel.

Ik vestig er echter uw aandacht op dat het werk nog niet af is en dat er over ongeveer 4 500 dossiers nog altijd geen definitieve beslissing is genomen. Om niet te spreken over de grote achterstand die de gemeenten hebben met betrekking tot het opsturen van de bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister.

Mijn vragen hebben ditmaal betrekking op een aantal aspecten van de aangekondigde afsluiting van de procedure :

≠ Wat is momenteel de situatie van de dossiers die nog worden behandeld, meer bepaald de dossiers die in beslag zijn genomen door het parket of de Dienst Vreemdelingenzaken en de dossiers waarover een beslissing is genomen, die nog niet aan de betrokkenen is meegedeeld ?

≠ Werden er wijzigingen aangebracht in de administratieve organisatie van de commissie ? Wat zijn de huidige instructies en praktijken met betrekking tot het gevolg geven aan het per telefoon, per fax en ter plaatse vragen naar informatie ?

≠ Beschouwt u de regularisatieoperatie echt als afgesloten ? Indien dat niet zo is, welke middelen hebt u dan vrijgemaakt om de commissie toe te laten haar werk voort te zetten ? Is het wel verstandig om het huurcontract van de lokalen aan de Aarlenstraat niet te hernieuwen ?

≠ Wat gaat er gebeuren met de bewijsstukken die in de archieven van de commissie worden bewaard ?

≠ Welke maatregelen hebt u genomen voor het inhalen van de achterstand inzake het opsturen van de instructies naar de gemeenten en het afgeven van de bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister door de gemeenten ?

≠ Hoe hebt u gereageerd op het verzoek van de Nationale Beweging voor de regularisatie van mensen zonder papieren en vluchtelingen om een groene informatielijn in het leven te roepen voor de follow-up van de nog lopende dossiers ?

Antwoord : In antwoord op uw vraag kan ik u melden dat ik momenteel reeds in 35 753 dossiers een beslissing heb genomen.

≠ Momenteel zijn er nog 948 dossiers die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk vooronderzoek. Deze dossiers worden druppelsgewijze terug overgemaakt door de gerechtelijke diensten aan de Commissie voor regularisatie die pas dan de dossiers verder kan afhandelen.

Daarnaast zijn er nog eens 270 dossiers in behandeling.

≠ In ongeveer 2 000 dossiers moet de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nog overgaan tot het uitvoeren van mijn beslissingen.

Deze vertraging is voor de positieve beslissingen voornamelijk te wijten aan het feit dat een belangrijk aantal aanvragers nalaten eventuele adreswijziging te melden.

Voor de negatieve beslissingen wordt in principe, voor zover dit nodige is, samen met de instructies om de beslissing te betekenen opdracht gegeven om een eventueel bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen. Dit impliceert dat de betrokken dienst steeds voor elk dossier nagaat of betrokken vreemdeling geen andere nog geldige verblijfstitel heeft.

Men mag ook de vertraging die voortvloeit uit de noodzakelijke administratieve samenvoeging van de dossiers regularisatie en Dienst Vreemdelingenzaken niet onderschatten. De keuze om van bij de start niet te werken op basis van het DVZ-dossier, in gegeven door de vrees van sommigen dat dit de regularisatiekansen negatief zou beÔnvloeden, is dus ook een reden waarom de aanvragers iets langer moeten wachten op de uitvoering van de door mij genomen beslissing.

≠ Het effectief van het administratief personeel van de commissie is sterk verminderd : nog een tiental personeelsleden zijn deeltijds ter beschikking van de Commissie voor regularisatie. Zij werken in een hiervoor bestemd lokaal in de Koningsstraat 64-66, met de nodige voorzieningen wat betreft informatica, communicatie en materiaal. De aanvragers kunnen hier ook inlichtingen bekomen in verband met hun dossier dit zowel in persoon, telefonisch of per fax (hiervoor zijn nummers voorzien); er wordt hen onmiddellijk of zo snel mogelijk een antwoord verstrekt.

≠ De Kamers houden de enkele zittingen die zij nog moeten doen in de gebouwen van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen.

≠ De Commissie voor regularisatie beschikt over al de middelen die nodig zijn om hun taak verder te zetten rekeninghoudende, met de beschikbare nog af te werken dossiers. De dossiers die konden afgehandeld worden, zijn afgehandeld. Het verminderen van het aantal effectieven en het beŽindigen van de huurceel was dan ook meer dan verantwoord. De middelen waarover de commissie beschikt zijn vermeld in punt 2. Het gebouw Aarlenstraat 80 is ontruimd.

≠ Nadat de minister zijn beslissing heeft genomen wordt de originele dossiers (en copies) overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die dan ook instaat voor de verdere verwerking van de ministeriŽle beslissing en ook bewaarder is van de commissiedossiers, die bij de dossiers DVZ zijn gevoegd.

≠ Zoals hierboven reeds vermeld is de achterstand eerder minimaal. Ik had dan ook aan de heer directeur-generaal uitdrukkelijke instructies gegeven om een maximale inspanning te leveren om mijn instructies zo snel uit te voeren en de nodige instructies te geven aan de gemeentebesturen. Ook werden er steekproefsgewijze enkel controles verricht bij de gemeenten zelf.

Ik heb opdracht gegeven om deze controles nog eens te herhalen tegen 15 september.

≠ Het leek mij weinig zinnig een groene lijn te installeren gezien de betrokkenen steeds contact konden opnemen met de Commissie voor regularisatie, de Dienst Vreemdelingenzaken, of met mijn kabinet om inlichtingen te bekomen betreffende hun dossier. De aanvragers hebben gretig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

≠ Verder kan ik u melden dat de vreemdelingen in wiens dossier ik nog geen beslissing heb genomen in de maand juli in kennis werden gesteld van de reden waarom hun dossier nog niet is afgehandeld.