Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1978 van mevrouw Van Riet d.d. 18 maart 2002 (N.) :
Vrijwilligerswerk. Fiscale regeling. Omrekening van de bedragen in euro. Indexering.

Met de invoering van de euro zijn uiteraard een aantal bedragen inzake fiscaliteit omgerekend. In principe gebeurde dit door een deling van de bedragen in Belgische frank door de exacte waarde van 1 euro, nl. 40,3399 frank. In een aantal gevallen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bedragen gewoon door 40 te delen en aldus af te ronden. Een voorbeeld hiervan is het aftrekbaar kostenforfait, dat vroegen 100 000 frank bedroeg en vandaag 2 500 euro in de plaats van 2 478,94 euro.

Bij het vrijwilligerswerk was de algemene verwachting dat de bestaande barema's voor de onkostenvergoedingen van 1 000 frank per dag, respectievelijk 40 000 frank op jaarbasis zouden worden omgerekend naar 25 euro, respectievelijk 1 000 euro. Echter, hier werd geopteerd voor niet-afgeronde bedragen van 24,79 euro per dag en 991,57 euro per jaar. Een aantal vrijwilligers dreigt bij de minste onoplettendheid in de problemen te komen indien een dagvergoeding zou worden omgezet tot 24,79 euro in plaats van 25 euro.

Naar verluidt zou de beslissing om deze bedragen mathematisch om te rekenen te maken hebben met het feit dat dezelfde bedragen ook gelden op het vlak van sociale zekerheid. Immers, bedragen die bij vrijwilligerswerk worden betaald en de gestelde grenzen niet overschrijden, zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Echter, voor deze bedragen geldt een indexatie, terwijl daar op fiscaal vlak nog geen sprake van is. Van de aanvankelijke gelijkstelling van de sociale en fiscale bedragen blijft ondertussen niets meer over.

Wat ook de redenen zijn voor deze verschillen, het lijkt mij alleszins geen voorbeeld van eenvoud en doorzichtigheid voor de burger-vrijwilliger.

Ik had graag van de geachte minister en antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Werd een mathematische omrekening van de fiscale bedragen voor vrijwilligerswerk verkozen boven een eenvoudige afronding van de bedragen tot 25 euro per dag en 1 000 euro per jaar om met dezelfde bedragen als in de sociale zekerheid te kunnen werken ?

2. Zo ja, overweegt hij dan een indexering van de fiscale bedragen opdat die in de toekomst gelijke tred zouden houden met de socialezekerheidsbedragen ?

3. Zo neen, om welke exacte redenen werd er dan wl geopteerd voor een mathematische omrekening ?