2-857/2

2-857/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

20 NOVEMBER 2001


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE DAMES DE SCHAMPHELAERE EN THIJS

Art. 2

In de voorgestelde tekst van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, in het tweede lid de zinsnede vermeerderd met drie vervangen door vermeerderd met vijf .

Verantwoording

Om te voorkomen dat er als gevolg van het voorliggende ontwerp bij gebrek aan opvolgers tussentijdse verkiezingen zouden moeten worden gehouden, wordt voorgesteld dat er op een lijst vijf kandidaten meer mogen voorkomen dan het aantal te verkiezen leden. De voorgestelde formule is een mogelijkheid en geen verplichting en daardoor blijft het democratisch recht op kandidaatstelling bij verkiezingen ten volle gehandhaafd. Tegelijk verhoogt het voorstel de betrokkenheid bij de verkiezingen.

Dit amendement sluit aan bij de wetsvoorstellen nrs. 2-858/1 en 2-859/1. Het veronderstelt in het bijzonder dat ook artikel 16, 1, van de wet van 12 januari 1989 zou worden veranderd. Deze wet heeft betrekking tot de Brusselse instelling (zie stuk Senaat, nr. 2-882/1). Er dient een gelijkaardig systeem te bestaan voor de drie gewesten.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Erika THIJS.