2-600/10

2-600/10

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

20 DECEMBER 2000


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van de verslagen


Nr. 111 VAN MEVROUW de BETHUNE

Art. 78

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 78. ­ Artikel 7, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

« In het kader van geďntegreerde samenwerking kan ook urgente hulp in aanmerking komen. »

Verantwoording

Artikel 78 beoogt de woorden « in hoofdzaak » in de aanhef van artikel 7, § 1, van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking in te voegen, die alsdan zou luiden :

« De Belgische internationale samenwerking richt de directe bilaterale samenwerking in hoofdzaak op de volgende vijf sectoren : (...) »

Deze toevoeging zet de deur wagenwijd open voor een nieuwe gestage uitbreiding van het aantal sectoren waarop de Belgische gouvernementele samenwerking zich moet richten. In het verleden was die uitbreiding een van de hoofdoorzaken van de slechte functionering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dat was ook de conclusie van de parlementaire commissie belast met de opvolging van de problemen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Die conclusie was breed gedragen. De commissie adviseerde ten stelligste om het aantal sectoren te beperken. Tijdens de vorige legislatuur gaf het Parlement aan het advies een gevolg door bij wet de sectoriële concentratie door te voeren. Voorliggend artikel 78 blaast die sectoriële concentratie op en zal aanleiding geven tot nieuwe ontsporingen in de ontwikkelingssamenwerking. Door de toevoeging van het tweede lid komen we niet alleen tegemoet aan de vragen van het Rekenhof maar ook aan de bekommernissen van de meeste leden van de commissie Buitenlandse Zaken. Dit amendement voorziet bijgevolg in de mogelijkheid tot noodhulp zonder de oorspronkelijke bedoeling van de kaderwet op de internationale samenwerking aan te tasten.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 112 VAN MEVROUW WILLAME-BOONEN EN DE HEER BARBEAUX

Art. 2bis (nieuw)

Een artikel 2bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 2bis. ­ In dezelfde wet wordt een artikel 68bis ingevoegd, luidende :

« Art. 68bis. ­ De intensiteit van het elektromagnetisch veld van een antennesite mag 3 volt per meter niet overschrijden. »

Verantwoording

De zendnorm moet in de wet worden bepaald en niet in de uitvoeringsbesluiten. Zo krijgen de mobilofonie-operatoren meer rechtszekerheid en kan de Senaat ten volle zijn rol spelen als vertegenwoordiger van de Natie ten aanzien van een probleem dat repercussies heeft op de volksgezondheid.

Wat de inhoud van de norm betreft, moet het voorzorgsbeginsel in acht worden genomen. Vandaar dat een norm moet worden bepaald die strookt met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, die pleit voor een norm van 3 volt per meter.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Michel BARBEAUX.