Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-23

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 474 van de heer Kelchtermans d.d. 23 februari 2000 (N.) :
Fiscale en sociale fraude. ­ Gezinssamenstelling. ­ Rijksregister.

Uit een recente studie van het Steunpunt demografie van de VUB trapt men open deuren in met de stelling dat lang niet iedereen die samenwoont, op die manier vermeld staat in het Rijksregister. Markant evenwel is de vaststelling in de studie dat op basis van een vergelijking tussen de cijfers van het Rijksregister en een enquête blijkt dat het aantal samenwoners wellicht dubbel zo hoog ligt als de bevolkingsstatistieken aangeven. Het aantal gevallen van fiscale fraude op basis van de gezinssamenstelling is bijgevolg zeer omvangrijk, een zeer spijtige vaststelling indien men weet dat deze fiscale gegevens vaak de toelatingscriteria vormen voor toegang tot allerlei voordelen zoals uitkeringen, toelagen, voordelen en verminderingen. Het gebrek aan controle op de feitelijke gezinssamenstelling leidt bijgevolg tot een kettingreactie van fiscale en sociale fraude.

Graag verkreeg ik van de geachte minister antwoord op de volgende vragen :

1. Beschikt hij over gegevens die de omvang van de fraude zoals vermeld in de VUB-studie onderschrijven dan wel weerleggen ? Zo ja, welke ?

2. Hoe verklaart hij dat zijn diensten er niet in slagen om de nep-alleenstaanden beter in kaart te brengen ? Welke inspanningen worden er door zijn diensten geleverd of maatregelen voorbereid om aan deze vorm van fraude paal en perk te stellen ?

3. Deelt hij mijn mening dat de aangekondigde globale belastinghervorming staat of valt met accurate gegevens binnen het Rijksregister en dat zolang dit niet accuraat de realiteit weergeeft, de fraude van overheidswege in stand wordt gehouden ? Zo ja, in welke mate ? Zo neen, om welke redenen ?

Antwoord : 1. Een concreet antwoord op de vraag met betrekking tot een mogelijke fiscale fraude op basis van de verschillen tussen de gezinssamenstelling die is opgenomen in het Rijksregister en de sociale werkelijkheid kan niet verstrekt worden. De demografische studie waarop de vraag gebaseerd is, lijkt bij geen enkele wetenschappelijke instelling te bestaan.

2. Het Rijksregister van de natuurlijke personen beperkt zich tot het opnemen en het bewaren van de informatiegegevens die door de gemeenten worden ingevoerd. Deze zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informaties die naar het Rijksregister worden doorgestuurd. In het kader van zijn bevoegdheid tot het houden van de bevolkingsregisters, komt het het college van burgemeester en schepenen toe de echtheid van de gezinssamenstelling na te gaan.

3. Ik ben van mening dat het Rijksregister, over het geheel genomen, een betrouwbaar bestand vormt. De gemeentelijke overheden zullen nogmaals gesensibiliseerd worden met betrekking tot hun essentiële bijdrage in het verbeteren van die betrouwbaarheid. Het lijkt mij evenwel uitgesloten dat het Rijksregister een belangrijke rol zal spelen bij het doorvoeren van een globale belastinghervorming; dat plan steunt eerder op weloverwogen politieke en sociale keuzes.