Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-14

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 550 van de heer Dallemagne d.d. 22 maart 2000 (Fr.) :
Samenwerking met Congo. ­ Acties. ­ Sectoren.

Kunt u mij, met betrekking tot het samenwerkingsbeleid van België met Kongo, meedelen :

1. welke acties er gevoerd worden en in welke sectoren, voor welke bedragen, binnen welke begroting en met welke partners;

2. welke initiatieven u tot op heden heeft genomen en wat u voorts nog denkt te ondernemen ?

Antwoord : Wat de voedselhulp betreft, werd er een operatie gefinancierd ten gunste van de bevolking van Kinshasa in 1998, namelijk 1 600 ton maïsbloem aangekocht via het WFP en verdeeld via de Belgische NGO's voor een bedrag van 23 miljoen frank.

In 1999 werd dezelfde operatie herhaald voor een bedrag van 20 miljoen frank : er werden dan 885 ton aangekocht via het WFP en verdeeld via de NGO's BDOM (500 ton) CDI Bwamanda (285 ton) en de Belgische samenwerkingssectie (100 ton) voor de projecten « Vivres contre travail ­ arbeid in ruil voor levensmiddelen » (BA 54 31 35 01).

Wat het BA 42 35 80 betreft aangaande preventie-, nood- en rehabilitatiehulp op korte termijn en humanitaire hulp, werden de volgende operaties gefinancierd ten gunste van de bevolking van de DR Congo :

1998 : 13 operaties voor een globaal bedrag van 90 911 470 frank hetgeen 13,5 % betekent van het globaal krediet en 24 % van de kostprijs van de voor Afrika gefinancierde operaties.

1999 : 11 operaties voor een globaal bedrag van 147 421 683 frank hetgeen 17,8 % betekent van het globaal krediet en 17,8 % van de kostprijs van de voor Afrika gefinancierde operaties.

Tabellen met een gedetailleerde uitleg van deze operaties werden rechtstreeks aan het geachte lid toegestuurd. Deze tabellen liggen ter inzage bij de griffie van de Senaat.

1. Wat betreft de actuele toestand van onze samenwerking met Congo, blijkt dat een groot deel van deze hulp, waarvan het totaal van de uitbetalingen sinds 1992, 4 miljard frank bedraagt, opgeslorpt wordt door gezondheid (1,5 miljard frank) en spoedhulp (1,1 miljard frank). Te noteren valt dat deze spoedhulp voornamelijk toegekend wordt aan tussenkomsten voor gezondheid, hygiëne en voedselzekerheid. Men moet eveneens benadrukken dat voor de eigenlijke gezondheidssector, de strijd tegen de slaapziekte de helft van de uitgaven vertegenwoordigt.

Wat de partners betreft, de voornaamste zijn : Caritas (99,6 miljoen frank), CDI Bwamanda (116 miljoen frank), Cemubac (79,6 miljoen frank), Rode Kruis (80 miljoen frank), FAO (109,7 miljoen frank), IFAD (209,8 miljoen frank), Fometro (244,3 miljoen frank), Damiaanfonds (159,6 miljoen frank), Memisa (510,8 miljoen frank), AZG (446,1 miljoen frank), NCOS (84,6 miljoen frank), WFP (248,9 miljoen frank), Solidarité protestante (86,9 miljoen frank), UNHCR (182 miljoen frank). Bovendien werden een aantal zogenaamde punctuele tussenkomsten onmiddellijk beheerd door de sectie te Kinshasa (151 miljoen frank) en door de geografische dienst belast met de Democratische Republiek Congo (RDC) (192 miljoen frank).

2. De voornaamste acties in voorbereiding op het niveau van de administratie sinds mijn indiensttreding zijn de oprichting van een sociaal stedelijk fonds bestemd voor de strijd tegen de armoede te Kinshasa (105 miljoen frank) alsook de rehabilitatie van de landelijke toegangswegen via UNOPS (272 miljoen frank). Ik ben eveneens van plan aan de NV BTC een formuleringszending aan te vragen voor de projecten van bijstand voor het versterken van de socio-economische ontwikkelingen in de provincies Kinshasa, Neder-Congo, Bandundu en Katanga. Tot slot heb ik mij geëngageerd de voorbereiding ten laste te nemen van de humanitaire conferentie OCHA betreffende de RDC (3 miljoen frank) die zal plaatsvinden te Genève in de lente van 2000.

Ondertussen worden de acties, opgestart door mijn voorgangers, namelijk de tweede fase van de strijd tegen de slaapziekte (300 miljoen frank) en de verdeling van materieel aan de technische scholen (127 miljoen frank) verder gezet. Het geachte lid dient eveneens te weten dat het trustfonds, dat opgericht werd naar aanleiding van de Conferentie van de vrienden van Congo, die vergaderden in Brussel in 1997 en waarvoor ABOS een bedrag onderschreef van 80 miljoen frank, geannuleerd wordt.

Een zending van mijn kabinet zal zich eind april 2000 naar de RDC begeven teneinde daar mijn samenwerkingsprogramma met de RDC te preciseren.