1-270

1-270

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU VENDREDI 30 AVRIL 1999

VERGADERING VAN VRIJDAG 30 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

PROJET DE TEXTE PORTANT RÉVISION

DE L'ARTICLE 150 DE LA CONSTITUTION

Vote

De voorzitter. ­ Dames en heren, we moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 150 van de Grondwet, met de meerderheid vereist door artikel 195, laatste lid, van de Grondwet.

Nous devons nous prononcer maintenant, par un vote à la majorité requise par l'article 195, dernier alinéa, de la Constitution, sur le projet de texte portant révision de l'article 150 de la Constitution.

Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, we zullen dit ontwerp uiteraard niet goedkeuren. Het gemak waarmee het Parlement stelselmatig een aantal grondwettelijke vrijheden op de helling zet, is beangstigend. We hebben daarover het debat hier gevoerd, de anderen niet. Die anderen hebben het debat in een achterzaaltje gevoerd en daar het scenario geschreven waaraan niets meer kon worden veranderd. De collega's beseffen blijkbaar niet waarmee ze bezig zijn. Ze zeggen dat ze het racisme bestrijden en dat de wet daarvoor niet is aangepast, maar blijkbaar gold dat enkele jaren geleden niet, toen PRL- verkozenen werden aangeklaagd of toen de heer Nols zijn gang mocht gaan en een propanganda voerde waarbij die van het Vlaams Blok in het niets verzinkt. Nu wordt een stuk persvrijheid opzij geschoven. Zonder dat men het blijkbaar beseft, glijdt men hiermee af naar een vorm van totalitarisme, of hij nu van links of van rechts komt, heeft één kenmerk, namelijk dat de oppositie wordt uitgeschakeld. We zijn die oppositie en tot spijt van wie het benijdt, we zullen oppositie blijven voeren. De zelfgenoegzaamheid waarin sommigen zich al maandenlang wentelen, zal daaraan niets veranderen. (Applaus.)

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

58 stemmen ja.

58 votent oui.

5 stemmen neen.

5 votent non.

Ik stel vast dat het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195 van de Grondwet vereist, bereikt zijn. Het ontwerp van tekst is dus aangenomen. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Je constate que le quorum et la majorité requis par l'article 195 de la Constitution sont atteints. Le projet de texte est donc adopté. Il sera soumis à la sanction royale.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ Bijgevolg vervallen de voorstellen tot herziening van de heren Anciaux en Boutmans, mevrouw Milquet en de heer Vandenberghe.

À la suite de ce vote, les propositions de révision de MM. Anciaux et Boutmans, de Mme Milquet et de M. Vandenberghe deviennent sans objet.

Dames en heren, de Senaat is aan het einde gekomen van zijn werkzaamheden voor deze zittingsperiode.

Le Sénat a atteint la fin de ses travaux pour cette législature.

De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

Le Sénat s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure.

De vergadering is gesloten.

La séance est levée.

(De vergadering wordt gesloten om 14.10 uur.)

(La séance est levée à 14 h 10.)