1-269

1-269

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 29 AVRIL 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

ORDRE DES TRAVAUX

De voorzitter. ­ Dames en heren, alvorens over te gaan tot de mondelinge vragen wil ik u meedelen dat de heer Hatry vanochtend heeft gevraagd te stemmen over de beslissing van het Bureau om een voorstel van resolutie niet op de agenda van de Senaat te plaatsen. We zullen ons daarover inderdaad bij het begin van de stemmingen uitspreken, dit wil zeggen omstreeks 16.30 uur.

Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag over de agenda. Ik neem aan dat we de agenda die op de banken is rondgedeeld volgen. Dat betekent dat er vanmiddag aan bod komen : inoverwegingneming van voorstellen, mondelinge vragen, naamstemmingen om 16.30 uur en één vraag om uitleg. Er is immers geen enkele andere agenda beschikbaar. Op het Bureau hebt u wel een ontwerpagenda rondgedeeld waarop voor deze namiddag een tiental wetsvoorstellen en wetsontwerpen zijn toegevoegd. Vermits deze agenda niet is rondgedeeld, neem ik aan dat degene die in ons bezit is nog steeds geldig is.

De voorzitter. ­ Ik heb hier voor mij inderdaad een ontwerpagenda, addendum ter , waaraan een aantal punten zijn toegevoegd.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Die is niet rondgedeeld en de vergadering heeft daarvan dus geen kennis. Ik stel dan ook voor dat we ons houden aan de agenda die is rondgedeeld.

De voorzitter. ­ Er wordt inderdaad voorgesteld een tiental punten aan de agenda toe te voegen.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ De vergadering weet dat niet. Bovendien bepaalt artikel 32 van ons Reglement dat u als voorzitter aan de vergadering de agenda van de volgende vergadering kunt voorstellen. Dat betekent dat u vandaag dus enkel de agenda van morgen kunt voorstellen.

De voorzitter. ­ Ik kan ook voorstellen nu bepaalde punten aan de agenda toe te voegen. Dat is uiteraard al gebeurd. Het gaat dan om een aanvulling. Er is ook een formeel voorstel om de punten aan de agenda van vandaag toe te voegen.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Wanneer de collega's niet beschikken over de agenda met de tien extra punten, dan wordt het voor hen wel heel moeilijk een ernstige discussie aan te gaan of vragen te stellen. Ze weten zelfs niet wat er besproken wordt en waarop ze zich dus moeten voorbereiden. Ze hebben geen enkel inzicht. Door het ene of andere « maaltijdgebeuren » had ikzelf ook niet de gelegenheid mijn fractie bijeen te roepen en te informeren over de beslissingen van het Bureau.

De voorzitter. ­ We zullen zo meteen de aanvulling op de agenda ronddelen. Dat is geen enkel probleem.

Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, als een fractie die in het Bureau is vertegenwoordigd, al opmerkingen maakt, dan hebben de fracties die geen vertegenwoordiger in het Bureau hebben, daartoe des te meer redenen. Ik verneem nu tot mijn grote verwondering dat een tiental punten aan de agenda worden toegevoegd. We waren daarvan hoegenaamd niet op de hoogte. Ik weet ook wel dat in de laatste dagen van de legislatuur rekening moet worden gehouden met bijzondere omstandigheden. Ik heb daar alle begrip voor, maar vraag toch zo snel mogelijk ingelicht te worden over wat er precies aan de agenda wordt toegevoegd. Indien er geen punten worden toegevoegd die bijzondere moeilijkheden inhouden, dan zullen we daarover ook geen proceduredebat lanceren. Ik zeg dit met enig voorbehoud, want ik weet nog niet eens waarover het precies gaat.

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, deux points ont été évoqués dans le courant de l'après-midi. Le premier concerne une mesure relative au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et le second, la réparation de dégâts causés en1945. Ces deux propositions ­ l'une gouvernementale, l'autre parlementaire ­ seront inscrites à une réunion que je suis obligé d'organiser ce soir, à mon grand regret, et devront donc l'être également demain matin, entre 10 h 15 et 11 h 45, pour un vote en séance plénière.

Je voulais attirer votre attention sur ce point. Vous comprendrez que je fais toutes mes réserves sur le rôle de Taïwan dans la politique internationale. J'ose espérer que la décision du Parlement sera objective.

M. le président. ­ Je vous ai annoncé que nous voterons sur le dernier point. Le Sénat aura donc encore l'occasion de se prononcer à ce sujet.

En ce qui concerne les deux points que vous venez de mentionner, je prends note du fait que vous avez convoqué la commission ce soir, à 19 heures. En principe, nous aurons donc l'occasion, demain, de faire un sort à ces deux textes qui auront été traités par la commission.

Ik geef toe dat er een probleem is. Ik stel voor om, zoals de heer Loones suggereert, de aangepaste agenda nu rond te delen, zodat de leden kunnen uitmaken welke punten controversieel zijn en welke niet. Probleempunten kunnen eventueel morgenvroeg worden besproken.

De vergadering van morgenochtend begint om 10 uur, en als het nodig mocht zijn, vroeger. De naamstemmingen over het geheel van de afgehandelde agendapunten zullen om 10.30 uur plaatshebben.

Het is mogelijk dat er in de loop van de dag nog ontwerpen door de Kamer worden overgezonden. Deze werkwijze is niet ongewoon op het einde van een zittingsperiode, maar ze is wel betwistbaar.

Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik stel het op prijs dat u zelf toegeeft dat dit een betwistbare procedure is. Ik vestig er de aandacht op dat een wetsvoorstel van collega Bourgeois dat met spoed werd behandeld in de Kamer, voor de Volksuniefractie zeer belangrijk is. Wij willen wel rekening houden met de omstandigheden, anderen blijkbaar niet.

Wij zullen alles doen wat mogelijk is om de werkzaamheden in goede orde te laten verlopen.

De voorzitter. ­ Ik zal onmiddellijk de lijst van de toe te voegen punten laten ronddelen.

Het woord is aan de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, die lijst moet nog ter goedkeuring worden voorgelegd.

De voorzitter. ­ Als er punten zijn die vanavond niet kunnen worden besproken, dan wens ik dat u mij dat meedeelt, zodat we ons daarover morgenvroeg kunnen beraden.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, het Bureau heeft een addendum bij de agenda voorgesteld. Het komt de plenaire vergadering toe dit al dan niet goed te keuren.

Ik maak al onmiddellijk bezwaar tegen punt twee van het addendum.

De voorzitter. ­ Aangezien er blijkbaar bezwaar wordt gemaakt tegen de wijziging van de agenda, stel ik voor er straks over te stemmen.

Mijnheer Van Hauthem, ik noteer dat u vooral het tweede punt van de toegevoegde agenda niet vandaag wil bespreken. Gaat u akkoord om dat uit te stellen tot morgen ?

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, het enige wat we vragen is dat de Senaat zich uitspreekt over de toevoeging aan de agenda. Telkens wanneer u de agenda van de volgende week voorstelt, formuleert u daarna de vraag « Is hiertegen geen bezwaar ? ». Daarop volgt bijna altijd een unanieme instemming. Ditmaal maken we wel bezwaar. We zijn het niet eens dat het tweede punt aan de agenda wordt toegevoegd en we willen dat het addendum ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De voorzitter. ­ Als de Senaat straks instemt met de toevoeging aan de agenda, dan bespreken we ook het tweede punt vandaag. Indien niet, wordt het verdaagd naar de vergadering van vrijdag.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ We zijn het er ook niet mee eens dat dit punt morgen wordt besproken, maar dat is dan weer een andere discussie.

De voorzitter. ­ We stemmen straks over het voorgestelde addendum.

Is de Senaat het hiermee eens ? (Instemming.)