1-1328/2

1-1328/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

26 MAART 1999


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 150 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie « Belgisch Staatsblad » nr. 74
van 12 april 1995)


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, bestaande uit twaalf gezworenen, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Artikel 150 van de Grondwet stelt de jury in voor alle criminele zaken, dit zijn alle « misdaden ». Misdaden zijn die misdrijven die door de wet worden bestraft met criminele straffen, met name hechtenis en opsluiting van meer dan 5 jaar.

Op het ogenblik dat men het nodig acht voor een bepaalde categorie van misdrijven expliciet te bepalen dat de juryrechtspraak niet van toepassing is, omdat men klaarblijkelijk bij de traditionele politieke partijen eveneens geen vertrouwen heeft in de volksjury, past het de principiële discussie aan te gaan of bepaalde aspecten van de thans bestaande assisenprocedure niet zo belangrijk zijn dat zij opgenomen moeten worden in de Grondwet.

Dit wordt des te relevanter nu recent voorstellen werden ingediend om de assisenprocedure grondig te hervormen, door het beperken van het aantal juryleden of het toevoegen van beroepsmagistraten.

Het is zinvol te overwegen in artikel 150 een aantal bepalingen op te nemen over de werking van de jury, zoals die thans reeds vermeld staan in het Wetboek van strafvordering en dus thans reeds toegepast worden.

Nr. 2 VAN DE HEER VAN HAUTEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, die gaat zitten in de door het lot aangewezen orde, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 3 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de leden een voor een met opgeheven hand antwoorden « ik zweer het » na voorlezing door de voorzitter van de tekst van artikel 312 van het Wetboek van strafvordering wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 4 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de gezworenen vragen kunnen stellen aan de getuigen mits toestemming van de voorzitter, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 5 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, die gewaarschuwd wordt wanneer een getuige ook een aangever is, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmidrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 6 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de leden kunnen optekenen wat hen gewichtig lijkt, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 7 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de leden niet kunnen aangesteld worden als tolk voor de getuigen of de beschuldigde, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 8 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de leden door de voorzitter herinnerd worden aan hun ambtsverplichtingen vooraleer zij beraadslagen, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 9 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waaraan de vragen worden gesteld die door de voorzitter opgesteld zijn, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 10 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, die de vraag beantwoordt « is de beschuldigde schuldig aan die bepaalde doodslag, die diefstal of die bepaalde andere misdaad ? », wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 11 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, die bij het aanvoeren van een verschonend feit door de beschuldigde antwoordt op de bijkomende vraag « staat dat feit vast ? », wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 12 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de hoofdman van de voorzitter voor de beraadslaging de vragen, de akte van beschuldiging, de processen-verbaal die het misdrijf vaststellen, en de processtukken ontvangt, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 13 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, die bij haar uitspraak vermeldt of de beschuldigde bij eenvoudige meerderheid schuldig werd verklaard aan het hoofdfeit, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 14 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, die beraadslaagt in een afgesloten kamer, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 15 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de hoofman de gezworene is waarvan de naam als eerste uit de bus is gekomen of diegene die door de gezworenen wordt benoemd en de opdracht aanvaardt, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 16 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, die de beraadslaging pas aanvat nadat de hoofdman de tekst heeft voorgelezen zoals vermeld in artikel 342 van het Wetboek van strafvordering, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 17 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de gezworenen na de beraadslaging de kamer pas mogen verlaten nadat zij een verklaring hebben opgemaakt waarin op de door de voorzitter gestelde vragen wordt geantwoord, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 18 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan niemand de kamer tijdens de beraadslaging mag betreden zonder schriftelijk verlof van de voorzitter, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 19 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de gezworenen eerst beraadslagen over het hoofdfeit en daarna over elke omstandigheid, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 20 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de hoofdman tijdens de beraadslaging bij elke stemming de stemmen opneemt in tegenwoordigheid van de gezworenen en de beslissing onmiddellijk aantekent naast de vraag, zonder het aantal stemmen te vermelden, behalve in geval dat de bevestigende verklaring omtrent het hoofdfeit slechts bij eenvoudige meerderheid is tot stand gekomen, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 21 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, die op straffe van nietigheid de beslissing voor of tegen de beschuldigde neemt met meerderheid van stemmen, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 22 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, waarvan de hoofdman na de beraadslaging antwoordt op de vragen van de voorzitter « in eer en geweten, de verklaring van de jury is : ja, de beschuldigde, enz.; neen, de beschuldigde, enz. » wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 23 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De jury, tegen wiens verklaring geen enkel rechtsmiddel kan worden ingesteld, wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 24 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot het gebruik van geweld met het oog op het omverwerpen van de democratische rechtsstaat en de vestiging van een dictatoriaal regime ».

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat in een druksel aangezet wordt tot geweld dat ten doel heeft de democratische orde omver te werpen. De bescherming die artikel 150 van de Grondwet aan de drukpers biedt, mag in geen geval misbruikt worden door individuen en groepen die de vestiging van een dictatoriaal systeem op het oog hebben.

Nr. 25 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij het in artikel 19 gewaarborgde principe van de vrijheid van eredienst wordt aangevallen » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om het in artikel 19 van de Grondwet gewaarborgde principe van de vrijheid van eredienst in vraag te stellen. De problematiek van het religieus fundamentalisme komt hier om de hoek kijken. Tegen dit fenomeen moet door de democratische rechtsstaat op de meest krachtige wijze weerwerk geboden worden. Een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet kan te dien einde zeer zinvol zijn.

Nr. 26 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door religieus fanatisme » .

Verantwoording

Het religieus fanatisme is een probleem dat in ons land ­ mede door de massale aanwezigheid van niet-Europese vreemdelingen met een totaal verschillende religieuze en culturele achtergrond ­ meer en meer de kop opsteekt. Tegen dit fenomeen moet door de democratische rechtsstaat op de meest krachtige wijze weerwerk geboden worden. Een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet kan te dien einde zeer zinvol zijn.

Nr. 27 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om de in artikel 19 bedoelde vrijheid van meningsuiting af te schaffen » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen druksels die de afschaffing van de vrije meningsuiting zelf op het oog hebben. De persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting mogen in geen geval misbruikt worden voor pleidooien om de vrijheid van meningsuiting van anderen te beknotten. De democratische rechtsstaat moet in een dergelijk geval krachtig optreden. Een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet kan te dien einde zeer zinvol zijn.

Nr. 28 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot het wederrechtelijk binnendringen van andermans woning » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen druksels die aanzettende tot het wederrechtelijk binnendringen in de woning van personen. De door artikel 15 van de Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid van de woning is een belangrijk principe in een democratische rechtsstaat. De rechtsstaat heeft de plicht om krachtig op te treden tegen elk misbruik van de persvrijheid dat aan dit principe afbreuk doet. Een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet is daarom aangewezen.

Nr. 29 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot de aantasting van de seksuele integriteit van een minderjarige » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot de aantasting van de seksuele integriteit van een minderjarige. Dit kan door de rechtsstaat niet geduld worden. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 30 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot het misdrijf van verkrachting » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot verkrachting. Dit kan door de rechtsstaat niet geduld worden. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 31 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot verkrachting van een persoon beneden de leeftijd van zestien jaar » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot verkrachting van een minderjarige. Dit kan door de rechtsstaat niet geduld worden. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 32 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot het bijwonen van de prostitutie van een minderjarige » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt voor het bijwonen van de prostitutie van een minderjarige. Dit kan door de rechtsstaat niet geduld worden. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 33 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot moord » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot moord. Dit kan door de rechtsstaat niet geduld worden. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 34 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot kindermoord ».

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot kindermoord. Dit kan door de rechtsstaat niet geduld worden. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 35 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot het plegen van terreurdaden ».

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot het plegen van terreurdaden. Dit kan door de rechtsstaat niet geduld worden. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 36 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot brandstichting ».

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot brandstichting. Dit kan door de rechtsstaat niet geduld worden. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 37 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot het gebruik van verdovende middelen ».

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot het gebruik van verdovende middelen. De strijd tegen drugs moet een prioriteit zijn in onze samenleving. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 38 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot het gebruik van cocaïne » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot het gebruik van cocaïne. De strijd tegen drugs moet als een prioritaire opdracht van de hele samenleving worden beschouwd. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 39 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot het gebruik van heroïne » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot het gebruik van heroïne. De strijd tegen drugs moet als een prioritaire opdracht van de hele samenleving worden beschouwd. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 40 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « waarbij aangezet wordt tot de bevrijding van gedetineerden » .

Verantwoording

De indieners zijn van mening dat het inderdaad moet overwogen worden om een aantal drukpersmisdrijven te onttrekken aan de assisenrechtspraak. Zo zou het onaanvaardbaar zijn dat er omwille van de omslachtige assisenprocedure geen vervolging wordt ingesteld tegen het feit dat de persvrijheid wordt misbruikt om aan te zetten tot de bevrijding van gevangenen. Daarom is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet zinvol.

Nr. 41 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « een overtreding inhouden van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden » .

Verantwoording

Voor een goed begrip van de wet, die de burger geacht wordt te kennen en na te leven, is het van het allergrootste belang dat de in de wet gehanteerde begrippen zo precies mogelijk gedefinieerd worden. Dat is in het huidige ontwerp geenszins het geval. Wanneer de wetgever beoogt om een drastische ingreep door te voeren als de afbouw van de door de Grondwet geboden bescherming van de persvrijheid is een uiterst zorgvuldige en duidelijke formulering noodzakelijk. Zoniet lopen we het gevaar dat dit ontwerp zijn doel voorbijschiet en dat door een veel te ruime interpretatie van het begrip racisme de persvrijheid volledig wordt ondergraven. Daarom kiezen de indieners ervoor om te verwijzen naar de wet van 30 juli 1981, en zulks ongeacht de vraag of de indieners deze wet op zichzelf een goede wet achten.

Nr. 42 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om het recht op leven in te perken » .

Verantwoording

De persvrijheid mag niet misbruikt worden om de inperking van fundamentele rechten en vrijheden zoals omschreven in het EVRM te bepleiten.

Nr. 43 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om het verbod van foltering geheel of gedeeltelijk op te heffen » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 44 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om het verbod van slavernij en dwangarbeid geheel of gedeeltelijk op te heffen » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 45 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om het recht vrijheid en veiligheid in te perken » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 46 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om het recht op een eerlijk proces in te perken » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 47 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven in te perken » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 48 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst in te perken » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 49 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om de vrijheid van vergadering en vereniging in te perken » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 50 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om het recht om te huwen in te perken » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 51 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

De woorden « die door racisme of xenofobie ingegeven zijn » vervangen door de woorden « die ingegeven zijn door de bedoeling om het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel in te perken » .

Verantwoording

Zie amendement nr. 42.

Nr. 52 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« De begrippen racisme en xenofobie zijn niet van toepassing op de politieke stellingnamen die voortvloeien uit het bestaan in België van de gemeenschappen als bedoeld in artikel 2 en de taalgebieden als bedoeld in artikel 4. »

Verantwoording

Meer en meer doet de stelling opgeld dat de standpunten die worden ingenomen met betrekking tot de verhoudingen tussen Vlamingen en Franstaligen van racistische inslag kunnen zijn (cf. Anne Morelli). De indieners vinden deze verruiming van het racismebegrip grotesk en willen vermijden dat in de toekomst elk publiek debat over de communautaire kwestie in dit land onmogelijk wordt gemaakt.

Nr. 53 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« Onder racisme wordt verstaan de opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere en, daaruit voortvloeiend, dat ten aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen worden aangelegd dan ten aanzien van het andere. »

Verantwoording

Het komt de indieners noodzakelijk voor toelichting te verschaffen bij de notie racisme zodat hierover geen onduidelijkheid bestaat.

Nr. 54 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« De begrippen racisme en xenofobie zijn niet van toepassing op vormen van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur die in acht worden genomen tussen Belgen en vreemdelingen. »

Verantwoording

De indieners zijn van oordeel dat een onderscheid dat gemaakt wordt op grond van nationaliteit niet als racisme kan aangemerkt worden. Zij verwijzen hierbij uitdrukkelijk naar artikel 1, punt 2, van het verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

Nr. 55 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« Alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 368 van het Strafwetboek. »

Verantwoording

In het woelige en complexe debat over de hervormingen van justitie op het eind van de jaren '90 is de vraag of het hof van assisen al dan niet dient te worden behouden niet aan de orde geweest onder andere om de technische reden dat wijzigingen aan het statuut van deze rechtbank een grondwetsherziening vereisen. De discussie over het lot van het hof van assisen is onderhuids echter nog steeds aanwezig, bewijze het Liber Amicorum Armand Vandeplas van 1994.

Niet alleen de discussie over het hof van assisen maar ook de kritiek op de drieledige indeling van de misdrijven, waarop ons strafrecht steunt, is verbonden aan de vraag of het wenselijk is de juryrechtspraak in haar huidige vorm te handhaven.

Ons huidig drieledige indeling wordt verweten louter kwantitatief van aard te zijn terwijl het onderscheid tussen de misdrijven van kwalitatieve aard zuden moeten zijn, namelijk door het verschil te maken tussen misdrijven die intrinsieke maatschappelijke waarden beschermen en misdrijven die slechts reglementair van aard zijn. In de ons omringende landen worden de misdrijven in twee categorieën verdeeld : in Nederland kent men misdrijven en overtredingen, in Duitsland Verbrechen en Vergehen, in de Common law felonies en misdemeanours of indictable en non-indictable offences.

Tot hiertoe werd gesteld dat een vervanging van het drieledig stelsel door en tweeledig moeilijk zou zijn aangezien de bevoegdheid van het hof van assisen door de Grondwet is vastgelegd en het dus onmogelijk is zonder grondwetsherziening aan het bestaande systeem te tornen.

De mogelijkheid tot beide discussies is door voorliggend wetsontwerp nu wèl mogelijk geworden. Men wil hier echter opzettelijk een goede kans missen en beide discussies uit de weg aan. Hierbij wordt opnieuw niet gekeken naar de signalen van de burger die duidelijk een debat heeft gewenst naar aanleiding van de zaak Dutroux en een wezenlijke verandering van justitie heeft gewild. De wens naar veranderingen hield niet zozeer juridisch-technische veranderingen in maar eerder inhoudelijke veranderingen, zoals het strafrecht. De huidige regering is slechts tot een gedeeltelijke verandering van het juridisch-technische gedeelte gekomen via de wet Franchimont. Er is daarentegen nog geen sprake van een begin aan een inhoudelijke verandering.

Voorliggend amendement heeft tot doel een aanzet te zijn tot het opdelen van de misdrijven in misdrijven betreffende intrinsiek maatschappelijke waarden en misdrijven die slechts reglementair van aard zijn. De indieners van huidig amendement zijn van oordeel dat misdrijven die intrinsiek maatschappelijke waarden beschermen maar die volgens de huidige driedelige indeling onder wanbedrijven vallen, in het huidig bestaande concept van rechtbanken (dat ook de drieledigheid bevat : politierechbanken, correctionele rechtbanken en hof van assisen) tot de bevoegdheid van het hof van assisen moeten behoren. De Dutroux-affaire heeft immers aangetoond dat de bevolking deze misdrijven ernstig acht.

Artikel 368 handelt over de ontvoering van minderjarigen en kan dus gecatalogeerd worden onder de misdrijven die intrinsiek maatschappelijke waarden wenst te beschermen. De affaire Dutroux heeft aangetoond dat dit wanbedrijf als zeer ernstig moet worden beschouwd en dus alle aandacht mag en moet genieten.

Nr. 56 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 373 van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 373 van het Strafwetboek handelt over de aanranding van de eerbaarheid.

Nr. 57 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 377, derde lid, van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 377, derde lid, van het Strafwetboek handelt over de aanranding van de eerbaarheid door bloedverwanten en gezaghebbende personen.

Nr. 58 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 380bis, §§ 1 en 2, van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 380bis , §§ 1 en 2, van het Strafwetboek handelt over het aanzetten tot prostitutie en bederf van de jeugd.

Nr. 59 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 380quater van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 380quater van het Strafwetboek handelt over het aanzetten tot ontucht.

Nr. 60 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 380quinquies van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 380quinquies van het Strafwetboek handelt over het maken van reclame over prostitutie specifiek gericht op minderjarigen.

Nr. 61 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 383 van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 383 van het Strafwetboek handelt over openbare schennis van de goede zeden.

Nr. 62 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 385 van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 385 van het Strafwetboek handelt over openbare zedenschennis in tegenwoordigheid van een kind beneden 16 jaar.

Nr. 63 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 386 van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 386 van het Strafwetboek handelt over verkoop van pornografie aan minderjarigen.

Nr. 64 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen als volgt :

« , alsook voor het wanbedrijf omschreven in artikel 386bis van het Strafwetboek. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 55. Artikel 386bis van het Strafwetboek handelt over verkoop of tentoonstellen van oneerbare voorwerpen aan minderjarigen.

Nr. 65 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met de woorden « , alsmede voor de verkrachting van een kind van minder dan 10 jaar oud, zelfs indien verzachtende omstandigheden worden weerhouden door een onderzoeksgerecht » .

Verantwoording

Artikel 150 van de Grondwet stelt de jury in voor alle criminele zaken, dit zijn alle « misdaden ». Misdaden zijn die misdrijven die door de wet worden bestraft met criminele straffen, met name hechtenis en opsluiting van meer dan 5 jaar.

Vele zware door de wet als misdaad omschreven feiten komen echter nooit voor een jury, en dit door de quasi-automatische aanneming van « verzachtende omstandigheden ». Daardoor worden de misdaden gecorrectionaliseerd, en door de onderzoeksgerechten verwezen naar de correctionele rechtbank.

Principieel is bepaald dat verzachtende omstandigheden niet kunnen aangenomen worden, en correctionalisering dus niet mogelijk is voor misdaden die strafbaar zijn gesteld met opsluiting van meer dan 20 jaar, maar meteen worden daarop een aantal uitzonderingen voorzien, waardoor in de praktijk vrijwel alle zeer zware misdaden toch kunnen gecorrectionaliseerd worden.

In het boek « Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen » schrijft de Antwerpse professor Van den Wyngaert dan ook terecht : « In de loop der jaren zijn op deze regel zoveel uitzonderingen ingevoerd dat de regel totaal is uitgehold waardoor nu de meeste misdaden vatbaar zijn voor correctionalisering ».

Hierdoor wordt de toepassing van artikel 150 van de Grondwet op onaanvaardbare wijze uitgehold, en dit automatisme wordt door de bevolking ervaren als strijdig met het rechtvaardigheidsgevoel. Het hof van assisen wordt gedegradeerd tot een « Hof van de passionele moord », terwijl talrijke andere schokkende en verwerpelijke misdaden niet aan de jury worden onderworpen.

Op het ogenblik dat men het nodig acht voor een bepaalde categorie van misdrijven expliciet te bepalen dat de juryrechtspraak niet van toepassing is, past het tegelijkertijd voor een aantal bijzonder zware misdaden expliciet in artikel 150 op te nemen dat de juryrechtspraak wel degelijk moet toegepast worden, ongeacht de eventuele aanneming door een onderzoeksgerecht van verzachtende omstandigheden.

Aldus kan het onderzoeksgerecht voor dergelijke misdaden door het aannemen van verzachtende omstandigheden wel een signaal geven naar de jury, maar wordt de werking van artikel 150 in ere hersteld in die zin dat de jury het laatste woord behoudt.

Nr. 66 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met de woorden :

« alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, alsmede voor gijzeling wanneer de gegijzelden een blijvende fysieke of psychishe ongeschiktheid oplopen, zelfs indien verzachtende omstandigheden worden weerhouden door een onderzoeksgerecht ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 65.

Nr. 67 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met de woorden :

« alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, alsmede voor zware diefstal waarbij de slachtoffers blijvende fysieke of psychishe ongeschiktheid oplopen, zelfs indien verzachtende omstandigheden worden weerhouden door een onderzoeksgerecht ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 65.

Nr. 68 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met de woorden :

« alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, alsmede voor de brandstichting bij nacht, zelfs indien verzachtende omstandigheden worden weerhouden door een onderzoeksgerecht ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 65.

Nr. 69 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met de woorden :

« alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, alsmede voor de brandstichting met slachtoffers, zelfs indien verzachtende omstandigheden worden weerhouden door een onderzoeksgerecht ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 65.

Nr. 70 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met de woorden :

« alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, alsmede voor de vernieling of beschadiging van roerende goederen, gepleegd met geweld of bedreiging, met een ziekte of lichamelijk letsel als gevolg, zelfs indien verzachtende omstandigheden worden weerhouden door een onderzoeksgerecht ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 65.

Nr. 71 VAN DE HEER VAN HAUTHEM C.S.

Enig artikel

Dit artikel aanvullen met de woorden :

« alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, alsmede voor de vernieling of beschadiging van roerende goederen, gepleegd met geweld of bedreiging, met een ziekte of lichamelijk letsel als gevolg, met name een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid bepaald in artikel 400 van het Strafwetboek, zelfs indien verzachtende omstandigheden worden weerhouden door een onderzoeksgerecht ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 65.

Joris VAN HAUTHEM.
Wim VERREYCKEN.
Jurgen CEDER.
Roeland RAES.
Door BUELENS.