1-879/2

1-879/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

2 MAART 1999


Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 70, ß 1, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW THIJS


I. INLEIDENDE TOELICHTING DOOR DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

De minister preciseert dat het voorliggend ontwerp voorkomt uit een parlementair initiatief.

De indieners van het oorspronkelijk voorstel in de Kamer van volksvertegenwoordigers (zie Stuk Kamer, nr. 1190/1, 96/97) hadden als doelstelling een oplossing te bieden voor volgend probleem.

Sinds de wet van 8 september 1997 op de Raad van State verloopt de benoemingsprocedure van de staatsraden bij de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat volgens de volgende twee alternatieve procedures :

≠ ofwel is er een eenparige voordracht vanuit de Raad van State. In dat geval kan de bevoegde Kamer van het Parlement deze weigeren indien ze acht dat het auditoraat oververtegenwoordigd is.

≠ ofwel is er geen eenparige voordracht en dan kan de bevoegde Kamer een nieuwe lijst van drie kandidaten voordragen. Ze beschikt over een termijn van 30 dagen.

De bedoeling van het voorstel was deze termijn te stuiten wanneer Kamer of Senaat :

≠ ontbonden zijn;

≠ verdaagd zijn of gesloten;

≠ in reces zijn wegens zomervakantie.

II. BESPREKING

De aanwezige senatoren stellen vast dat het gaat om een zuiver technisch ontwerp, dat geen verdere commentaar behoeft.

III. STEMMINGEN

Artikelen 1 en 2

Deze artikelen worden eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

STEMMING OVER HET GEHEEL

Het ontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van haar verslag.

De rapporteur,
Erika THIJS.
De voorzitter,
JoŽlle MILQUET.