1-231

1-231

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 1998

VERGADERING VAN DONDERDAG 10 DECEMBER 1998

(Vervolg-Suite)

HERZIENING VAN ARTIKEL 8 VAN DE GRONDWET

HERZIENING VAN ARTIKEL 8 VAN DE GRONDWET

HERZIENING VAN ARTIKEL 8 VAN DE GRONDWET

HERZIENING VAN ARTIKEL 8 VAN DE GRONDWET

HERZIENING VAN ARTIKEL 8 VAN DE GRONDWET

HERZIENING VAN ARTIKEL 8 VAN DE GRONDWET

Aangehouden stemmingen

Stemming

M. le président. ­ Mesdames, messieurs, nous devons procéder maintenant, par un vote à la majorité requise par l'article 195, dernier alinéa, de la Constitution sur les amendements réservés et sur la disposition portant révision de l'article 8 de la Constitution.

We moeten ons nu uitspreken over de aangehouden stemmingen met de meerderheid vereist door artikel 195, laatste lid, van de Grondwet over de aangehouden amendementen en over de bepaling tot herziening van artikel 8 van de Grondwet.

Le vote commence.

De stemming begint.

We moeten ons eerst uitspreken over het amendement nr. 1 van de heer Van Hauthem dat ertoe strekt het enig artikel op te heffen.

Nous avons à nous prononcer en premier lieu sur l'amendement nº 1 déposé par M. Van Hauthem tendant à la suppression de l'article unique.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

57 stemmen neen.

57 votent non.

4 stemmen ja.

4 votent oui.

3 onthouden zich.

3 s'abstiennent.

Het quorum is bereikt.

Le quorum est atteint.

De tweederde meerderheid is niet bereikt.

La majorité des deux tiers n'est pas atteinte.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Vautmans, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Buelens, Ceder, Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Loones et Vandenbroeke.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leurs abstention.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, wij zullen straks bij de stemming over het geheel duidelijk maken waarom wij tegen de herziening van artikel 8 van de Grondwet zijn.

Om een consequente houding van te nemen, zullen wij ons bij de stemming over alle amendementen onthouden.

De voorzitter. ­ We stemmen over het amendement nr. 5 van de heer Van Hauthem op het enig artikel.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 5 de M. Van Hauthem à l'article unique.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

66 leden zijn aanwezig.

66 membres sont présents.

59 stemmen neen.

59 votent non.

4 stemmen ja.

4 votent oui.

3 onthouden zich.

3 s'abstiennent.

Het quorum is bereikt.

Le quorum est atteint.

De tweederde meerderheid is niet bereikt.

La majorité des deux tiers n'est pas atteinte.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Vautmans, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Buelens, Ceder, Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Loones et Vandenbroeke.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over de amendementen nrs. 6, 7, 73, 74, 94, 95 en 106 van de heer Van Hauthem op het enig artikel.

Nous devons nous prononcer sur les amendements nos 6, 7, 73, 74, 94, 95 et 106 de M. Van Hauthem à l'article unique.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor deze amendementen ?

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour ces amendements ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze amendementen niet aangenomen.

En conséquence, ces amendements ne sont pas adoptés.

We stemmen over het amendement nr. 127 van de heren Boutmans en Jonckheer op het enig artikel.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 127 de MM. Boutmans et Jonckheer à l'article unique.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

55 stemmen neen.

55 votent non.

6 stemmen ja.

6 votent oui.

2 onthouden zich.

2 s'abstiennent.

Het quorum is bereikt.

Le quorum est atteint.

De tweederde meerderheid is niet bereikt.

La majorité des deux tiers n'est pas atteinte.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Buelens, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ceder, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, M. Coveliers, Mme de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Erdman, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mmes Jeanmoye, Leduc, Lizin, Maximus, Merchiers, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt, Verreycken, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Daras, Mmes Dardenne, Dua et M. Jonckheer.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Loones et Vandenbroeke.

De voorzitter. ­ We stemmen over het amendement nr. 128 van de heer Van Hauthem op het enig artikel.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 128 de M. Van Hauthem à l'article unique.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

65 leden zijn aanwezig.

65 membres sont présents.

58 stemmen neen.

58 votent non.

4 stemmen ja.

4 votent oui.

3 onthouden zich.

3 s'abstiennent.

Het quorum is bereikt.

Le quorum est atteint.

De tweederde meerderheid is niet bereikt.

La majorité des deux tiers n'est pas atteinte.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Vautmans, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Buelens, Ceder, Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Loones et Vandenbroeke.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 129 van de heer Van Hauthem op het enig artikel.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 129 de M. Van Hauthem à l'article unique.

Het woord is aan de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, dit amendement en ook het volgende zijn van uitzonderlijk belang omdat de gemeenschapssenatoren bij deze stemming consequent het standpunt kunnen aanhouden dat ze hebben ingenomen toen ze de verschillende moties en resoluties over deze problematiek in het Vlaams Parlement hebben goedgekeurd.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om te repliceren op de argumentatie van de heer Loones. Ik zie niet in hoe het opnemen van deze bepalingen in een overgangsregeling het geheel van het ontwerp onsamenhangend kan maken.

De voorzitter. ­ We gaan over tot de stemming.

Nous passons au vote.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

57 stemmen neen.

57 votent non.

4 stemmen ja.

4 votent oui.

3 onthouden zich.

3 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goovaerts, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Vautmans, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Buelens, Ceder, Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Loones et Vandenbroeke.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over de amendement nrs. 130 en 131 van de heer Van Hauthem op het enig artikel.

Nous devons nous prononcer sur les amendements nºs 130 et 131 de M. Van Hauthem à l'article unique.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Van Hauthem ook geldt voor deze amendementen ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Van Hauthem est également valable pour ces amendements ? (Assentiment.)

Derhalve worden die amendementen niet aangenomen.

En conséquence ces amendements ne sont pas adoptés.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 132 van de heer Loones op het enig artikel.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 132 de M. Loones à l'article unique.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, onze fractie zal voor dit amendement stemmen. We hopen wel hiermee niet alleen te staan, want een soortgelijk amendement werd door de VLD kamerfractie ingediend.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, wij zullen voor dit amendement stemmen omdat het ons inziens het geheel van de tekst niet onsamenhangend maakt.

De voorzitter. ­ We gaan over tot de stemming.

Nous passons au vote.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

47 stemmen neen.

47 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

2 onthouden zich.

2 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Goovaerts, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Devolder et Goris.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 133 van de heer Loones op het enig artikel.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 133 de M. Loones à l'article unique.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

We moeten ons nu uitspreken over de amendementen nrs. 134, 135 en 136 van de heer Loones op het enig artikel.

Nous devons nous prononcer sur les amendements nos 134, 135, et 136 de M. Loones à l'article unique.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones ook geldt voor deze amendementen ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour ces amendements ? (Assentiment.)

Derhalve wordt deze amendementen niet aangenomen.

En conséquence, ces amendements ne sont pas adoptés.

De voorzitter. ­ We stemmen over de bepaling tot herziening van artikel 8 van de Grondwet.

Nous passons au vote sur la disposition portant révision de l'article 8 de la Constitution.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de Volksunie zal de herziening van artikel 8 van de Grondwet met zeer grote overtuiging verwerpen. We willen wel stemrecht voor de EU-burgers en trouwens ook voor vreemdelingen die geen EU-burgers zijn, maar we willen dit alleen onder bepaalde voorwaarden. In Vlaanderen is dat bekend geworden als het « ja, maar »-standpunt.

De regering en in het bijzonder de CVP en haar premier Dehaene hebben er anders over beslist. Daarmee gaan ze in tegen de gehele Vlaamse beweging, tegen de moties van tientallen gemeenten, tegen een jarenlange lawine van persartikelen en opiniestukken en vooral tegen een nagenoeg unaniem Vlaams Parlement. Zonder dat er aan Vlaamse kant een tweederde meerderheid is, drukt premier Dehaene de voorstellen erdoor, die eigenlijk de voorstellen zijn van het Vlaams-hatende FDF. Daarmee organiseert hij de nederlaag van Vlaanderen en het falen van het federaal model. De vijf gemeenschapssenatoren, onze collega's Delcroix, Olivier en Weyts van de CVP en Hostekint en Maximus van de SP, verloochenen hun grondwettelijke opdracht en bovendien hun eigen ja-stem die ze als Vlaams parlementslid hebben uitgebracht.

Door de goedkeuring van de herziening van artikel 8 zorgt de meerderheid met de schuldige medeplichtigheid van de CVP voor de mislukking van de institutionele hervorming die vooral rond Brussel nodig is. Die mislukking zal volgens ons leiden tot de implosie van het Brussels model en daarmee van het hele Belgische bestel. De separatisten onder ons zullen de meerderheid daarvoor dankbaar zijn. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik zal het zeer kort houden. Ik heb voor deze stemming een stemverklaring voorbereid, hoewel ik niet durfde te hopen dat ik de collega's nog zou kunnen overtuigen. Die illusie heb ik al lang voor het debat in de Senaat werd gehouden, laten varen.

Ik heb echter geen zin aan dit onderwerp nog veel woorden vuil te maken, na wat ik naar aanleiding van vorige stemmingen heb gehoord en nadat de Kamer onder luid applaus een wetsvoorstel heeft goedgekeurd om één partij politiek monddood te maken, terwijl senatoren en kamerleden straks, waarschijnlijk alweer onder luid applaus, de vijftigste verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens zullen vieren. Ik kan hier alleen aan toevoegen : doe maar voort met deze hypocrisie.

Toch wil ik nog even iets over het eurostemrecht zeggen. Door het onvoorwaardelijk invoeren van het eurostemrecht, beleven we vandaag het bewust gewilde Waterloo van de Brusselse Vlamingen. De Vlaamse partijen die dit zullen goedkeuren en de Vlaamse gemeenschapssenatoren in het bijzonder, die dus hun rol van gemeenschapssenator niet opnemen, wil ik enkel nog uitwuiven. Ik kan dit niet beter doen dan met de woorden van Louis Tobback die hij in 1983 uitsprak bij het afsluiten van het volmachtendebat in de Kamer : « Collega's, druk gerust op het groene knopje. Een moment van schaamte is vlug voorbij. » (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, samen met Écolo hebben we overlegd hoe we over de herziening van artikel 8 zouden stemmen. Jarenlang hebben we allen gestreden voor het oplossen van het democratisch deficit dat ontstaat wanneer vele tienduizenden mensen die in de jaren 70 en voordien naar ons land zijn gekomen, op gemeentelijk vlak geen stemrecht hebben. In vele steden is dat een belangrijk probleem en het bepaalt voor een deel ook de inhoud van het politiek debat. Jarenlang werden we daarin niet gevolgd, hoewel stemrecht in de jaren 70 in het programma van de meerderheidspartijen van toen en ook in de regeringsverklaring stond.

De recente Europese ontwikkelingen hebben het debat in een nieuwe stroomversnelling gebracht. Daardoor is het stemrecht opnieuw bespreekbaar geworden. Dat verheugt ons. We kunnen dan ook niet tegen het nieuwe artikel 8 stemmen, want het is een belangrijke stap in de richting van het toekennen van stemrecht op basis van verblijf.

Het probleem is dat ons amendement werd verworpen dat ertoe strekt het stemrecht ineens, bij gewone wet voor iedereen mogelijk te maken. Zelfs dan had men nog een wet kunnen goedkeuren die het stemrecht voor sommigen uitstelt en voor anderen niet. Nu zitten we met een Grondwet die in haar overgangsbepaling een onderscheid maakt. Wij hebben het daar bijzonder moeilijk mee. Aanvankelijk waren we dan ook van plan ons bij de stemming te onthouden, zoals de meesten van onze collega's in de Kamer dat hebben gedaan. Omdat we echter in geen geval het risico willen lopen dat het artikel niet wordt goedgekeurd, dat wat wij willen en wat is voorgesteld dus voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld, zullen de senatoren van Agalev en Écolo het artikel goedkeuren. Alleen ik zal mij onthouden. (Applaus.)

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

66 leden zijn aanwezig.

66 membres sont présents.

48 stemmen ja.

48 votent oui.

15 stemmen neen.

15 votent non.

3 onthouden zich.

3 s'abstiennent.

De voorzitter. ­ Ik stel vast dat het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, bereikt zijn. De bepaling is dus aangenomen. Ze zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Je constate que le quorum et la majorité requis par l'article 195, dernier alinéa, de la Constitution sont atteints. La disposition est donc adoptée. Elle sera soumise au Roi pour ratification.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Goovaerts, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Devolder et Goris.

De voorzitter. ­ De goedkeuring van deze bepaling impliceert dat de voorstellen tot herziening van artikel 8 van de Grondwet van mevrouw Delcourt-Pêtre c.s., van de heer Jonckheer c.s., van de heer Lallemand c.s., van de heer Erdman c.s. en van de heer Loones c.s. vervallen.

L'adoption de cette disposition implique que les propositions de révision de l'article 8 de la Constitution de Mme Delcourt-Pêtre et consorts, de M. Jonckheer et consorts, de M. Lallemand et consorts, de M. Erdman et consorts ainsi que de M. Loones et consorts viennent à tomber.