1-222

1-222

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 19 NOVEMBRE 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 NOVEMBER 1998

(Vervolg-Suite)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À L'INSTAURATION D'UNE JOURNÉE DES DROITS DE L'ENFANT

Vote

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van resolutie.

Nous devons nous prononcer maintenant sur la proposition de résolution.

Het woord is aan mevrouw de Bethune voor een stemverklaring.

Mevrouw de Bethune (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil er alleen op wijzen dat het belangrijk is dat 20 november officieel als dag voor de rechten van het kind wordt erkend. Kinderrechtenorganisaties hebben deze week tal van initiatieven genomen en door dit punt vandaag op de agenda te plaatsen, dragen we als parlementaire assemblee bij tot het debat dat daarover wordt gevoerd. Ik hoop dat dit de aanzet zal zijn om ook volgend jaar rond deze tijd ten minste een inhoudelijk debat te organiseren over een thema dat kinderen rechtstreeks aanbelangt. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een minidebat. Dan kan de Senaat geregeld dit thema opnieuw op de agenda plaatsen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Hostekint voor een stemverklaring.

De heer Hostekint (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, er bestaat niet de minste twijfel over dat de SP-fractie dit voorstel van resolutie zal goedkeuren. Het bevat een aantal zeer goede initiatieven, zoals bijvoorbeeld het instellen van een dag van het kind op 20 november, de dag waarop in 1989 het UNO-Verdrag voor de rechten van het kind werd ondertekend. Gisterenmiddag werd dit voorstel van resolutie hier besproken. Sinds de affaire-Dutroux hebben we allemaal de mond vol van de rechten van het kind. We weten allemaal dat deze rechten niet alleen in België, maar over de hele wereld en vooral in de ontwikkelingslanden met voeten worden getreden. Tot mijn spijt heb ik vastgesteld dat tijdens de bespreking in plenaire vergadering hooguit zeven senatoren aanwezig waren en dat geen van de indieners van de resolutie de moeite heeft genomen het woord te voeren, of zelfs maar aanwezig te zijn bij de bespreking. Dat vind ik bijzonder spijtig. Dit is zeker geen verwijt aan het adres van de hoofdindienster, mevrouw de Bethune, die gisteren verontschuldigd was. Ik heb dit ook gisterenmiddag gezegd, maar wilde het toch nog eens herhalen.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

62 leden zijn aanwezig.

62 membres sont présents.

58 stemmen ja.

58 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve is het voorstel van resolutie aangenomen.

En conséquence, la proposition de résolution est adoptée.

Het zal aan de eerste minister worden overgezonden.

Elle sera transmise au premier ministre.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Mayence-Goossens, Merchiers, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

De heer Ceder (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, wij hebben ons onthouden niet omdat wij de principes van de resolutie niet genegen zouden zijn, maar omdat er geen enkele verwijzing in terug te vinden is naar de meest verspreide aanslag op het recht op leven van kinderen, namelijk abortus. (Applaus.)