Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1338 van de heer Anciaux d.d. 24 september 1998 (N.) :
Voeren. Uitlatingen van de burgemeester aangaande het decreet-Suykerbuyk in het gemeentelijk informatieblad.

Hieronder vindt de minister enkele uittreksels uit het gemeentelijke informatieblad Voeren Info :

(...) Na de omzendbrief Peeters die Belgen hun democratische rechten ontzegt, na de Vlaamse weigering om aan Europese burgers stemrecht te verlenen, na de Vlaamse weigering om de Europese kaderovereenkomst tot bescherming van de minderheden te ratificeren, na de Vlaamse initiatieven tot etnisch favoritisme in Brussel en in de randgemeenten bevestigt het decreet-Suykerbuyk voor de zoveelste keer wat we onlangs stelden, namelijk dat het Vlaamse nationalisme een beleid van etnische uitsluiting nastreeft; (...)

(...) Nu het verenigd Europa het harmonieuze samenleven van Staten, volkeren en regio's nastreeft, kan het schepencollege niet begrijpen dat Vlaanderen zijn separatistische aanspraken gestalte tracht te geven door het kweken van vreemdelingenhaat en door nostalgie naar nazi-toestanden (...)

(...) Het schepencollege van Voeren is er zich van bewust dat onze jeugd nood heeft aan een boodschap van burgerzin en tolerantie om in een betere toekomst te kunnen geloven. Daarom kant het college zich tegen maatregelen die de aanzet vormen voor een algemene amnestie voor alle collaborateurs, ook voor diegenen die nog steeds niet willen toegeven dat ze fout waren en die niet de minste spijt vertonen voor het leed dat hun nationalistische dwalingen aan hun medeburgers berokkenden. (...)

Op 13 juli jongstleden vroeg ik de minister reeds welke maatregelen hij zal treffen naar aanleiding van het plaatsen van een provocerend bord aan het gemeentehuis te Voeren op 11 juli jongstleden.

Naar aanleiding van een eerder artikel uit het infoblad Voeren Info liet uw voorganger mij weten dat bij herhaling de tuchtprocedure zal worden ingesteld.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord verkregen op volgende vraag :

Is er naar aanleiding van het artikel over het decreet-Suykerbuyk in Voeren Info een tuchtprocedure tegen burgemeester Smeets gestart ? Indien neen, waarom niet ?