1-648/3

1-648/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

24 NOVEMBER 1998


Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


AMENDEMENTEN


Nr. 5 VAN MEVROUW MERCHIERS EN DE HEER CALUWÉ

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Voor de toepassing van artikel 77, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door de wet van 15 juli 1996, wordt onder de woorden « hulp of bijstand (...) verleend (...) uit louter humanitaire overwegingen » verstaan « hulp of bijstand verleend uit menslievende overwegingen zonder economische of criminele bedoelingen ». Het feit dat de hulp- of bijstandsverlener zelf een niet-economisch of niet-crimineel voordeel kan hebben uit de gegeven hulp of bijstand, doet geen afbreuk aan de humanitaire overwegingen. »

Nadia MERCHIERS.
Ludwig CALUWÉ.

Nr. 6 VAN MEVROUW MERCHIERS

Het opschrift van dit voorstel doen luiden als volgt :

« Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. »

Nadia MERCHIERS.

Nr. 7 VAN MEVROUW DE BETHUNE C.S.

Art. 2

Artikel 2 doen luiden als volgt :

« Artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door de wet van 15 juli 1996, wordt vervangen als volgt :

« Indien de hulp of bijstand aan de vreemdeling voornamelijk uit humanitaire overwegingen verleend wordt, is het vorige lid niet van toepassing. »

Verantwoording

Hiermede willen we tegemoet komen aan de problematiek die ontstaan is uit de rechtspraak van sommige rechtbanken die omwille van de bepaling « louter » humanitaire overwegingen een erg enge interpretatie van de wet aangehouden hebben. De bedoelde hulp of bijstand mag uiteraard geenszins een misdrijf- of wanbedrijf in de hand werken, vergemakkelijken of er deel van uitmaken.

Sabine DE BETHUNE.
Ludwig CALUWÉ.
Jean-François ISTASSE.
Nadia MERCHIERS.
Erika THIJS.