Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DECEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 38 van de heer Van Hauthem d.d. 19 oktober 1995 (N.) :
Rijkswachtoptreden in Linkebeek op 2 oktober 1995.

Op maandag 2 oktober laatstleden werden militanten van het Taal Aktie Komitee, die in en buiten de raadszaal van Linkebeek protesteerden tegen de gang van zaken in de gemeenteraad van Linkebeek, administratief opgeleid.

Hoewel van enige weerspannigheid geen sprake was, trad de rijkswacht, waarvan de helft bestond uit Nederlandsonkundigen, hardhandig op en werden meer dan de helft van de manifestanten geboeid.

Kan de geachte minister meedelen in welke gevallen het gebruik van plastieken handboeien geoorloofd is ?

Is het volgens de geachte minister geoorloofd dat in één celwagen (geen overvalwagen) liefst achttien manifestanten werden gepropt (waarvan dus de helft geboeid) en zo van Linkebeek naar de kazerne in de Leuvenseweg werden gevoerd ?

Is het volgens de geachte minister geoorloofd dat, eens aangekomen in de kazerne, de opeengestapelde manifestanten gedurende een vol kwartier in de celwagen opgesloten bleven ?

Is het volgens de geachte minister geoorloofd dat, bij de overbrenging naar het celgedeelte, de dienstdoende rijkswachters in de kazerne de manifestanten opzettelijk in het Frans afsnauwden, wel wetend dat zij Nederlands hoorden te spreken ?

Meent de geachte minister dat het nog langer verantwoord is Nederlandsonkundige rijkswachters in te zetten bij acties in de Vlaamse rand rond Brussel ?


Antwoord : Het geachte lid kan hierna de antwoorden vinden op de verschillende vragen.

1. Op maandag 2 oktober 1995 om 20 u 20 hebben militanten van het Taal Aktie Komitee de steenweg op Alsemberg bezet en er het verkeer stilgelegd.

Op vordering van de burgemeester van Linkebeek werd door de rijkswacht een einde gesteld aan de niet-toegelaten betoging en werd overgegaan tot de administratieve aanhouding van 37 betogers, nadat de wettelijke aanmaningen in de Nederlandse taal werden gegeven. Ze werden overgebracht naar de gebouwen van de rijkswacht, gelegen in de IJzerenkruisstraat te Brussel met drie voertuigen. Aldaar werden de administratieve formaliteiten van hun aanhouding afgewerkt. Na beslissing van de burgemeester werden de aangehouden personen terug overgebracht naar Linkebeek en er in vrijheid gesteld om 21 u 50.

Om 20 u 50 werd de rijkswacht gevorderd om de orde te herstellen in de zaal van de gemeenteraad en er andere ordeverstoorders administratief aan te houden. Op vraag van de burgemeester werden ze ter plaatse gehouden en er in vrijheid gesteld om 21 u 25.

2. Enkel zij die, bij het eerste incident, tijdens het rijkswachtoptreden weerstand boden werden gehandboeid om te voorkomen dat ze tijdens de verplaatsing beschadigingen zouden toebrengen aan de celwagen. Deze werkwijze werd toegepast volgens de vigerende korpsvoorschriften.

3. De naar aanleiding van het eerste incident administratief aangehouden personen, 37 in aantal, werden verdeeld over twee celwagens en één overvalwagen en overgebracht naar de IJzerenkruisstraat. De beslissing om deze methode toe te passen werd genomen door de bevelvoerende officier met het oog op :

­ Het verlenen van meer comfort aan de aangehouden personen gedurende hun vrijheidsberoving in de IJzerenkruisstraat;

­ Het vlug kunnen beschikken over dezelfde celwagens in het raam van andere aanhoudingen;

­ Het vermijden van meer problemen op de plaats van aanhouding vermits er nog heethoofdige personen aanwezig waren.

4. De wachttijd van sommige aangehouden personen bij aankomst in de IJzerenkruisstraat is te wijten aan het afhandelen van de administratieve procedure bij aanhouding die in dit concrete geval door vijf rijkswachters is uitgevoerd.

5. De bevelvoerder van de ordedienst was een Franstalig officier met effectieve kennis van de Nederlandse taal. De officieren die het bevel voerden over de ingezette pelotons waren Nederlandstalig. Vier vijfde van de ingezette rijkswachters waren Nederlandstalig.

Alle aanmaningen door de ordedienst te Linkebeek werden in het Nederlands gegeven.

De ploegen die instonden voor de opvang in de IJzerenkruisstraat waren allen tweetalig.

Bijgevolg werden er geen Nederlandsonkundige diensten ingezet.