Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-26

13 AUGUSTUS 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 131 van de heer Anciaux d.d. 26 april 1996 (N.) :
Bestrijding van de mensenhandel. Onvoldoende toepassing van de wetten.

Uit een eerste rapport van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding blijkt dat de wetten om de mensenhandel te bestrijden onvoldoende worden toegepast.

Eveneens blijkt dat om resultaat te kunnen boeken de mensenhandelaars meer financieel moeten getroffen worden.

Is de geachte minister op de hoogte van deze resultaten ? Welke maatregelen zal hij nemen om de wetten door politie en rijkswacht beter te laten toepassen zodat de strijd tegen de mensenhandel optimaler kan gevoerd worden ?


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het verslag dat eerstdaags door de regering aan het Parlement verstrekt zal worden in toepassing van artikel 12 van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en de kinderpronografie. Alle elementen van antwoord zullen vervat zijn in dit document.