1-196

1-196

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 11 JUIN 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 JUNI 1998

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT UITVOERING EN AANVULLING VAN DE WET VAN 2 MEI 1995 BETREFFENDE DE VERPLICHTING OM EEN LIJST VAN MANDATEN, AMBTEN EN BEROEPEN, ALSMEDE EEN VERMOGENSAANGIFTE IN TE DIENEN

Aangehouden stemmingen

Stemming

PROJET DE LOI EXÉCUTANT ET COMPLÉTANT LA LOI DU 2 MAI 1995 RELATIVE À L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE LISTE DE MANDATS, FONCTIONS ET PROFESSIONS ET UNE DÉCLARATION DE PATRIMOINE

Votes réservés

Vote

De voorzitter. ­ We gaan nu over tot de aangehouden stemmingen.

Nous devons procéder maintenant aux votes réservés.

Nous avons à nous prononcer, en premier lieu sur l'amendement déposé par MM. Daras et Boutmans à l'article 5.

We moeten ons eerst uitspreken over het amendement van de heren Daras en Boutmans op artikel 5.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

43 stemmen neen.

43 votent non.

21 stemmen ja.

21 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Goethem, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, MM. Devolder, Goovaerts, Goris, Jonckheer, Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

De voorzitter. ­ Ik breng artikel 5 in stemming.

Je mets aux voix l'article 5.

­ Aangenomen.

Adopté.

M. le président. ­ Nous devons nous prononcer sur l'amendement de MM. Daras et Boutmans à l'article 6.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement van de heren Daras en Boutmans bij artikel 6.

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Je mets aux voix l'article 6.

Ik breng artikel 6 in stemming.

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ Nous passons au vote sur l'amendement de MM. Daras et Boutmans à l'article 15.

We stemmen over het amendement van de heren Daras en Boutmans op artikel 15.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

64 membres sont présents.

64 leden zijn aanwezig.

38 votent non.

38 stemmen neen.

11 votent oui.

11 stemmen ja.

15 onthouden zich.

15 s'abstiennent.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Bourgeois, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hatry, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Goethem, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, Bock, Boutmans, Buelens, Ceder, Daras, Mme Dardenne, MM. Jonckheer, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

M. Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Goovaerts, Goris, Hazette, Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke, Vautmans, Vergote et Verhofstadt.

M. le président. ­ Je mets aux voix l'article 15.

Ik breng artikel 15 in stemming.

­ Adopté.

Aangenomen.

M. Bock (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je me suis trompé de bouton. Mon vote doit être compris comme une abstention.

M. le président. ­ Il vous en est donné acte.

Les autres articles du projet de loi ayant déjà été adoptés, nous pouvons procéder, dès à présent, au vote sur l'ensemble.

De andere artikelen van het wetsontwerp werden reeds vroeger aangenomen. Wij kunnen ons dus uitspreken over het geheel.

Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, de tekst van de Kamer werd in de Senaat ontegensprekelijk verbeterd, maar het Vlaams Blok zal zich bij de stemming toch onthouden omdat wij geen rationele verklaring kunnen vinden waarom bestuursleden van autonome overheidsbedrijven aangewezen door de overheid, buiten het toepassingsgebied van de wet worden gehouden.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris voor een stemverklaring.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de VLD-fractie zal het wetsontwerp en het ontwerp van bijzondere wet niet goedkeuren. Wij zijn steeds voorstander van een maximale transparantie als het om politici en hun bedrijvigheden gaat. De ontwerpen zijn een eerste aanzet. In de oprichtingsstatuten van de VLD staat uitdrukkelijk dat wij, in het belang van het geloof in de democratie, ijveren voor een zo groot mogelijke doorzichtigheid van de politiek.

Onze verwondering was dan ook groot toen de premier zonder blikken of blozen voorstelde een belangrijke categorie van personen te schrappen, alhoewel ze wel waren opgenomen in de unaniem goedgekeurde wet van 1995, maar dat was waarschijnlijk een goed voornemen vlak vóór de verkiezingen. Het gaat om bestuurders van overheidsbedrijven en bedrijven waarin de overheid een meerderheidsparticipatie heeft. Naast bestaande ondernemingen zoals Belgacom, Aquafin en het Vlaams Gewest, worden er op initiatief van de regering met de regelmaat van een klok nieuwe vennootschappen opgericht die belangrijke bevoegdheden van de overheid overnemen.

De echte politieke besluitvormingen die directe gevolgen voor de burger hebben, vinden helaas niet plaats in deze of andere assemblees, maar precies in deze publiekrechtelijke vennootschappen en overheidsbedrijven wordt dagelijks beslist wanneer, waar en voor welk bedrag er overheidsinvesteringen zullen worden gedaan. Voor de VLD is het van groot belang dat het voor iedereen duidelijk is dat de bestuurders van deze vennootschappen niet aan belangenvermenging doen.

De VLD reikte tijdens de commissiebespreking nochtans oplossingen aan. Er was zelfs een gunstig advies van de Raad van State voor het voorstel om deze categorie van publieke bestuurders of toch een aantal van hen aangifteplichtig te maken. De premier maakte echter door het indienen van zijn amendement elke voortzetting van het debat en iedere zoektocht naar een oplossing onverwacht en tot ieders verrassing monddood. Door dit regeringsamendement wordt de wet van 1995 immers serieus verengd en dit tegen het advies van de Raad van State in. De eerste minister roept de opportuniteit als alibi in, maar voor mij is dit plat opportunisme.

De VLD betreurt ten zeerste deze gang van zaken. Wij hopen dat deze zeer belangrijke groep bestuurders, die direct verbonden zijn met de overheid en die dagelijks beslissen over de bestemming van overheidsgeld, toch nog in de uitvoeringswetten worden opgenomen. Aangezien dit nu niet het geval is kan de VLD niet anders dan zich bij de stemming onthouden. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Agalev en Écolo zullen tegen het wetsontwerp stemmen. Niet omdat wij geen regeling willen voor belangenvermenging en vermogensaangiften. Dat willen wij juist wel, maar deze tekst is een achteruitgang ten aanzien van de wet die wij in 1995 mee hebben goedgekeurd.

Ten eerste wordt de inwerkingtreding van de wet verschoven naar Sint-Juttemis, meer bepaald tot na de volgende verkiezingen.

Ten tweede worden de overheidsbedrijven en de bedrijven waarin de staat de meerderheidsaandeelhouder is, uit het toepassingsgebied verwijderd. Dat is nu precies het grensgebied tussen privé- en openbare sector waar de belangenvermenging het meest dreigt. Deze wijziging is dan ook volstrekt onaanvaardbaar.

We zullen bijgevolg tegenstemmen. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de Volksunie-fractie zal zich bij de stemming onthouden.

Wij stellen vast dat de consensus die in de Kamer rond deze tekst tot stand was gekomen, in de Senaat is verdwenen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de Senaatstekst een stuk slechter is dan die van de Kamer.

Volgens ons is het toepassingsgebied tegelijk te eng en te breed. Het is te eng, omdat die overheidsbedrijven eruit gehaald zijn en ook omdat vakbonden, ziekenfondsen en dergelijke er nog altijd niet onder vallen. Het is te breed, omdat ook kleinere mandaten in bijvoorbeeld intercommunale verenigingen er wel onder vallen, terwijl dit volgens ons van hen toch wat veel gevraagd is.

Meer fundamenteel vragen wij ons af of het met dit soort regelingen is dat we een antwoord moeten bieden op de vragen van de publieke opinie over de werking van de politiek. Wij geloven alleszins niet dat deze regeling kan helpen om het vertrouwen in de politiek te herstellen.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

65 leden zijn aanwezig.

65 membres sont présents.

44 stemmen ja.

44 votent oui.

4 stemmen neen.

4 votent non.

17 onthouden zich.

17 s'abstiennent.

Derhalve is het geamendeerde wetsontwerp aangenomen.

En conséquence, le projet de loi amendé est adopté.

Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden teruggezonden.

Il sera renvoyé à la Chambre des représentants.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Goethem, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Boutmans, Daras, Mme Dardenne et M. Jonckheer.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Devolder, Goovaerts, Goris, Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

De heer Devolder (VLD). ­ Ik ben afgesproken met mevrouw Thijs.