1-44

1-44

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 9 MAI 1996

VERGADERING VAN DONDERDAG 9 MEI 1996

(Vervolg-Suite)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

OVER DE SITUATIE IN IRAK

Stemming over het amendement

Stemming over het geheel

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

SUR LA SITUATION EN IRAK

Vote sur l'amendement

Vote sur l'ensemble

De Voorzitter. ­ Dames en heren, wij moeten nu stemmen over het amendement ingediend door mevrouw Sémer c.s. bij het voorstel van resolutie over de situatie in Irak.

Mesdames, messieurs, nous devons procéder maintenant au vote sur l'amendement de Mme Sémer et consorts à la proposition de résolution sur la situation en Irak.

Het woord is aan de heer Ceder voor een stemverklaring.

De heer Ceder (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik toch even opmerken dat het bijzonder kluchtig overkomt dat de heer Staes, één van de indieners van deze resolutie, hier komt verdedigen dat hij het niet eens kan zijn met een beleid waarbij de hele bevolking als wapen wordt ingezet. Hij doelt hier op het economisch embargo. Toch heeft hijzelf een resolutie ingediend om een economisch embargo in te stellen tegen Nigeria, alsof van deze economische maatregelen de kinderen van Nigeria niet het slachtoffer zullen worden.

Ik kom nu ter zake. Als men mij vraagt of er kinderen in Irak moeten sterven ten gevolge van het embargo, dan zeg ik uiteraard neen. Als men mij echter vraagt of dit embargo moet blijven bestaan tot Irak de VN-resoluties aanvaard heeft, dan zeg ik natuurlijk ja. Er zijn immers zeer weinig economische maatregelen die geen weerslag hebben op de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

De fractie van het Vlaams Blok zal zich daarom bij de stemming over de resolutie onthouden. Zij bevat trouwens een aantal misleidende en zelfs volkomen onjuiste argumentaties. Zo heeft het embargo helemaal niet de bedoeling het regime van Saddam Hoessein ten vol te brengen, maar enkel Irak ertoe te dwingen de VN-resoluties na te leven. Zij laat uitschijnen dat er nu geen mogelijkheden tot humanitaire hulp bestaan en tenslotte legt zij er niet voldoende nadruk op dat elke poging tot verlichting van het embargo door het regime in Irak zelf onmogelijk wordt gemaakt. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, indien de Vlaams-Blokfractie aanwezig was geweest bij de bespreking van gisteren, dan zou zij weten dat wij het daar ook hebben gehad over het effectief en nuttig gebruik van embargo's als shock-maatregel. Wij waren het ermee eens dat die dan slechts voor een korte periode mogen worden gehandhaafd. Het embargo tegen Irak heeft echter van in het begin de verkeerde personen tot slachtoffer gemaakt en het was gericht tegen de verkeerde vijand. Saddam Hoessein is niet bepaald gevoelig voor de miserie die zijn bevolking doormaakt. Saddam Hoessein zelf en zijn entourage worden door het embargo helemaal niet aangepakt, het zijn precies de zwakkeren, de kinderen, en de talrijke armen van Irak die worden geviseerd.

Het goedkeuren van deze resolutie moet dan ook een belangrijk signaal zijn om de publieke opinie in België en in de wereld erop te wijzen dat embargo's op een correcte wijze moeten worden toegepast en dat zij nooit de verkeerde mensen tot slachtoffer mogen maken. Het embargo tegen Irak duurt nu reeds vijf jaar en heeft een toestand gecreëerd die ronduit hemeltergend en mensonterend moet worden genoemd. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vautmans voor een stemverklaring.

De heer Vautmans (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, de VLD zal deze resolutie en het amendement van mevrouw Sémer goedkeuren. In de resolutie vraagt men het huidige embargo tegen Irak om te buigen tot een selectief embargo tegen het regime gericht, niet de opheffing ervan. De VLD is van oordeel dat het huidige embargo niet de machthebbers raakt, maar wel de onschuldige en zwakke bevolking. Volgens gegevens van de Verenigde naties zouden er al 560 000 kinderen zijn gestorven, als een van de gevolgen van het embargo. Wij zijn er eveneens van overtuigd dat het embargo niet belet dat Irak wapens uitvoert of produceert, maar dat het wel belet dat er melkpoeder wordt ingevoerd.

Mevrouw Nelis zal een resolutie indienen met betrekking tot de 604 Koeweiti's die nog altijd vermist zijn en waarvan Irak beweert niets af te weten. Wij wensen dat er ook daarover klaarheid komt.

M. le Président. ­ La parole est à Mme Lizin pour une explication de vote.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le Président, notre groupe se prononcera en faveur de la proposition de résolution et de l'amendement qui s'y rattache. Nous souhaitons surtout souligner à quel point cette résolution intervient à un moment adéquat. En effet, nous espérons que le quatrième round qui va s'ouvrir à nouveau, dès demain, concernant les négociations sur la résolution « pétrole contre nourriture », pourra aboutir, que l'Europe pourra jouer un rôle et qu'au sein de celle-ci, la voix de la Belgique pourra être entendue. Il importe donc que nous adoptions cette résolution.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de Voorzitter, Agalev zal deze resolutie en het amendement steunen. Het huidige embargo is duidelijk strijdig met de fundamentele mensenrechten. Het heeft de dood van talloze kinderen en veel miserie onder de bevolking veroorzaakt. Er is een grens aan de mate waarin het doel de middelen heiligt. Om het regime van Saddam Hoessein ten val te brengen heeft men weliswaar met een ander excuus, al eens een oorlog tegen Irak afgekondigd die een paar honderdduizend doden heeft gemaakt. Officiële cijfers hebben we daarover nooit gekregen. Het embargo heeft gevolgen die al niet veel beter zijn en Saddam Hoessein zit nog altijd op zijn plaats. In Koeweit is er trouwens nog altijd niet veel democratie, maar dit terzijde.

M. le Président. ­ La parole est à M. Destexhe pour une explication de vote.

M. Destexhe (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, nous sommes aussi sensibles que les auteurs de la résolution à la situation humanitaire qui prévaut en Irak. Néanmoins, nous nous abstiendrons lors du vote, et ce pour deux raisons.

D'une part, nous estimons que les auteurs de la résolution ne prennent absolument pas en compte les conséquences d'une levée de l'embargo. Cette mesure renforcera directement le régime irakien, sur lequel la communauté internationale peut légitimement exercer certaines pressions, et risque de donner à Saddam Hussein le moyen de relancer son programme de développement d'armes chimiques et nucléaires. Il me semble assez paradoxal de voir que ceux qui étaient favorables à une interdiction totale des essais nucléaires et de la fabrication d'armes nucléaires donnent semblable possibilité à Saddam Hussein dont tout le monde connaît l'intention de doter son pays de telles armes.

D'autre part, ce qui est proposé par les auteurs de la résolution l'a déjà été par les Nations unies, sous certaines conditions, à savoir, notamment, que Saddam Hussein reconnaisse ses responsabilités dans la guerre du Golfe et qu'il libère les prisonniers koweïtiens. À l'époque, ces conditions avaient été refusées par le régime irakien. (Applaudissements.)

M. le Président. ­ La parole est à Mme Bribosia pour une explication de vote.

Mme Bribosia-Picard (PSC). ­ Monsieur le Président, je voudrais préciser que la résolution propose non pas de supprimer totalement l'embargo mais de l'aménager de façon à ce que la population, principale victime, cesse d'être complètement opprimée. L'expérience montre que Saddam Hussein se soucie très peu de l'embargo, lequel n'a entraîné aucune modification du régime et touche uniquement la population civile.

Notre groupe se prononcera donc en faveur de la résolution et de l'amendement.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Staes voor een stemverklaring.

De heer Staes (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, de verdienste van de uiteindelijke tekst is dat hij zich boven de politieke en ideologische tegenstellingen plaatst, die nochtans duidelijk worden onderkend. De conclusies zijn echter gericht op de situatie van de bevolking. In die zin zijn wij het eens met het amendement van mevrouw Sémer. De CVP-fractie zal dit amendement dus goedkeuren.

De Voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, breng ik het amendement van mevrouw Sémer c.s. in stemming.

Plus personne ne demandant la parole, je mets aux voix l'amendement de Mme Sémer et consorts.

­ Dit amendement, bij zitten en opstaan in stemming gebracht, wordt aangenomen.

Cet amendement, mis aux voix par assis et levé, est adopté.

De Voorzitter. ­ Wij moeten ons nu uitspreken over het aldus geamendeerde voorstel van resolutie.

Nous devons nous prononcer maintenant sur la proposition de résolution ainsi amendée.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

51 stemmen ja.

51 votent oui.

12 onthouden zich.

12 s'abstiennent.

Derhalve is de resolutie aangenomen.

En conséquence, la résolution est adoptée.

Ze zal aan de Regering worden overgezonden.

Elle sera transmise au Gouvernement.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Goris, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Staes, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Vautmans, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Bock, Buelens, Ceder, Mme Cornet d'Elzius, MM. De Decker, Desmedt, Destexhe, Foret, Hazette, Raes, Van Hauthem et Verreycken.