1-571/6

1-571/6

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

12 JUNI 1997


Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 2 VAN DE HEER LOONES C.S.

Artikel 1

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 3 VAN DE HEER LOONES C.S.

Art. 2

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 4 VAN DE HEER LOONES C.S.

Art. 3

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Het wetsontwerp regelt het taalgebruik op de identiteitskaarten.

Volgens artikel 129 van de Grondwet zijn de gemeenschappen, ieder in hun taalgebied, bevoegd om het taalgebruik in bestuurszaken te regelen.

De federale regering dient zich dus te onthouden van initiatieven op dit vlak.

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Chris VANDENBROEKE.