S. 4-568 Dossierfiche K. 52-955

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007
Regering G. Verhofstadt III  

Europese Commissie
Hof van Justitie van de Europese Unie
subsidiariteitsbeginsel
lidmaatschap van de Europese Unie
ratificatie van een overeenkomst
Verdrag betreffende de Europese Unie
Europese verdragen
voorrang van het EU-recht
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Europees Parlement
bevoegdheid van het EP
Europese Raad
gekwalificeerde meerderheid
werking van de instelling
Europese Unie
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
internationale overeenkomst
justitiële samenwerking in strafzaken (EU)
politiële samenwerking (EU)
politiek asiel
economische en sociale samenhang
volksgezondheid
Economische en Monetaire Unie
euro
EU-begroting
EU-onderzoeksbeleid
ruimtevaartbeleid
nauwere samenwerking
herziening van het Verdrag (EU)
evenredigheidsbeginsel
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
toetreding tot de Europese Unie
EU-milieubeleid
gemeenschappelijk visserijbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
Europees staatsburgerschap
gemeenschappelijk landbouwbeleid
vrij verkeer van werknemers
recht van vestiging
vrij verrichten van diensten
vrij verkeer van kapitaal
immigratie
grenscontrole
gemeenschappelijk vervoersbeleid
concurrentie
harmonisatie van de wetgevingen
intellectuele eigendom
uniek monetair beleid
Europese sociale politiek
sport
cultuur
bescherming van de consument
EU-industriebeleid
energiebeleid
toerisme
burgerbescherming
administratieve samenwerking
overzees gebiedsdeel
gemeenschappelijk handelsbeleid
ontwikkelingshulp
humanitaire hulp
internationale sanctie
Europese Centrale Bank
EU-recht
handeling van de EU
Europees Economisch en Sociaal Comité
Europees Comité van de Regio's
meerjarig financieel kader
begrotingsprocedure
interne markt
nationaal parlement
COSAC
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
dienst van algemeen belang
Akkoord van Schengen
Polen
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Denemarken
Europese identiteit
Europese Grondwet
institutionele bevoegdheid (EU)
institutioneel evenwicht (EU)
Europa van de burgers
vrij verkeer van personen
vrij verkeer van goederen
uitbreiding van de Europese Unie
beroepsopleiding
onderhandelingen over een overeenkomst (EU)
internationale rol van de EU
monetair beleid
eigen middelen
rechten van het individu
bestrijding van discriminatie
rechtstoestand
universele dienst
onderzoeksbeleid
onderzoek en ontwikkeling
interinstitutionele betrekkingen (EU)
bevoegdheid van de EU
externe bevoegdheid (EU)
protocol (EU)
gemengde bevoegdheid
consolidatie van de Europese Unie
communautaire methode
wetgevingshandeling (EU)
Verdrag van Lissabon
communautaire verworvenheden
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
voorzitter van de Europese Raad
asielzoeker
uittreding uit de EU
grensoverschrijdende dimensie
beperkende maatregel van de EU
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-568/1 4-568/1 (PDF) Wetsontwerp 29/2/2008
4-568/2 4-568/2 (PDF) Gecoördineerde tekst 29/2/2008
4-568/3 4-568/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/3/2008
K. 52-955/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/3/2008
K. 52-955/2 Verslag namens de commissie 14/3/2008
K. 52-955/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/4/2008
K. 52-955/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/4/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/2/2008   Indiening Doc. 4-568/1 4-568/1 (PDF)
29/2/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2008   Inschrijving op agenda
6/3/2008   Algemene bespreking Hand. 4-19 Hand. 4-19 (PDF)
6/3/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-19 Hand. 4-19 (PDF)
6/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-8/o1) Hand. 4-19 Hand. 4-19 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/2/2008   Verzending naar commissie
4/3/2008   Inschrijving op agenda
4/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier, Miet Smet
4/3/2008   Bespreking
4/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
4/3/2008   Aanneming zonder amendering
4/3/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-568/3 4-568/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/3/2008   Overzending Doc. K. 52-955/1
14/3/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-955/2
19/3/2008   Uitstel bespreking
Integraal verslag nr. 27, p. 1-2
9/4/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 31, p. 2-81
10/4/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 32, p. 83-84
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-18/o7)
Integraal verslag nr. 32, p. 84-87
Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
Doc. K. 52-955/4
10/4/2008   Aanneming zonder amendering
10/4/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/2009   Bekendmaking (15048-15271)
27/11/2009   Erratum (74150-74151)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/3/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/4/2008, 10/4/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2008 19/2/2009 , blz 15048-15271
Errata
Op 27/11/2009 , blz 74150-74151

Kruispuntbank van de wetgeving