S. 4-1050 Dossierfiche K. 52-1607

Ontwerp van programmawet
Regering Y. Leterme I  

programmawet
toepassing van informatica
balans
rijksbegroting
nationale boekhouding
overheidsboekhouding
begrotingsuitgave
financiŽle administratie
bedrijfsbeheerssysteem
interconnectie van systemen
computerprogramma
ministerie
vooruitbetaling
politie
defensiebeleid
computernetwerk
informatieverwerkend systeem
gegevensverwerkende installatie
Rekenhof (BelgiŽ)
begrotingscontrole
boekhoudsysteem
Diensten van de eerste minister
overheidssteun
aangaan van betalingsverplichtingen
dienstverleningscontract
overheidscontract
tuchtprocedure
economische steun
statuut van de ambtenaar
verificatie van de rekeningen
Skeyes
luchtvervoer
Brussels Airport Company
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
luchthaven
loonkosten
huishoudelijke uitgave
begrotingsfonds
klacht aan de Commissie
steun aan ondernemingen
vervoerbeleid
gecombineerd vervoer
vervoer per spoor
grensoverschrijdend vervoer
veiligheidsinrichting
beroepsopleiding
registratie van een voertuig
metro
veiligheidsnorm
bestuurder
beroepskwalificatie
verkeersveiligheid
openbaar vervoer
voertuig op rails
sociaal achtergestelde groep
verwarming
elektriciteitsvoorziening
laag inkomen
elektrische industrie
armoede
energiebeleid
energieprijs
energieproductie
prijsregeling
dienst van algemeen belang
elektrische energie
gasdistributie
aardgas
energie-industrie
gasolie
stookolie
propaan
Nationaal Instituut voor Radio-elementen
nucleaire chemie
nucleaire geneeskunde
radioactieve verontreiniging
radioactiviteit
stralingsbescherming
nucleaire veiligheid
BTW
energievoorziening
aardolieproduct
strategische reserve
minimumvoorraad
opslag van koolwaterstoffen
geldboete
kerncentrale
stralingsbrandstof
nucleaire brandstof
radioactief afval
stillegging van een centrale
nucleaire industrie
vrije concurrentie
kernenergie
gerechtelijke politie
machtspositie
bewijs
maximumprijs
zekerheid van voorziening
energietransport
vervoer per pijpleiding
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
sociale bijdrage
sociaal recht
fraude
sociale zekerheid
zwartwerk
onderlinge beroepsovereenkomst
verjaring van de vordering
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
Fonds voor Arbeidsongevallen
Fonds voor de Beroepsziekten
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
arbeidsongevallenverzekering
invaliditeitsverzekering
pensioenregeling
betaalde vakantie
beroepsziekte
varend en vliegend personeel
gezinsuitkering
faillissement
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
arbeidsongeschiktheid
arbeidsinspectie
archief
officieel document
administratieve formaliteit
opslag van documenten
werkloosheid
eenoudergezin
gezinslast
kind
gehandicapte
overheidsapparaat
delegatie van bevoegdheid
moederschapsuitkering
zwangerschapsverlof
cumulatie van inkomsten
deeltijdarbeid
ziekteverzekering
sociale begroting
kosten voor gezondheidszorg
gezondheidsverzorging
ziekenhuis
bijkomend voordeel
werkgelegenheidsbevordering
verplegend personeel
aanvullend pensioen
non-profitsector
jongerenarbeid
elektronische overheid
Zilverfonds
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
loonpremie
oudere werknemer
vergrijzing van de bevolking
arbeidsongeval
verzekeringsmaatschappij
werkloze
herintreding
dienst voor arbeidsbemiddeling
zelfstandig beroep
arbeidsbetrekking
werknemer in loondienst
beroepsstatus
maatschappelijke positie
arbeidscontract
ontslag
moederschap
rusttijd
vaderschapsverlof
binnenvaart
medisch onderzoek
chronische ziekte
medische research
wetenschappelijk onderzoek
volksgezondheid
toegang tot het beroepsleven
kanker
dokter
beroep in de gezondheidszorg
paramedisch beroep
psychologie
tabak
nicotineverslaving
thuisverzorging
OMNIO
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
opname in psychiatrische kliniek
geestesziekte
medisch en chirurgisch materiaal
geneeskundige noodhulp
zuurstof
eerste hulp
remgeld
vaccin
medische gegevens
officiŽle statistiek
generiek geneesmiddel
kosten van geneesmiddelen
gezondheidsbeleid
farmaceutische industrie
prijsstop
algemene kosten
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
groothandel
prijsindex
veterinair product
apotheek
apotheker
dierenarts
onderzoeksorganisme
genetisch gemodificeerd organisme
grondstof
belastingaftrek
belastingontheffing
belasting van natuurlijke personen
fiscale stimulans
fiscaal recht
belastingfraude
accijns
inning der belastingen
schuldvordering
douanerechten
belasting
inkomstenbelasting
financiŽle aanpassing
vennootschapsrecht
belasting op inkomsten uit kapitaal
vennootschapsbelasting
beleggingsmaatschappij
benzine
heffing op brandstoffen
levensverzekering
bank
financiŽle controle
gedelegeerde wetgeving
besluit
bankdeposito
garantie
financiŽle instelling
financiŽle interventie
geldmarkt
regularisatie van de markt
financiŽle situatie
financiŽle solvabiliteit
economische stabilisatie
spaartegoed
kredietinstelling
werkloosheidsverzekering
opheffing van de zaak
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
vervroegd pensioen
pensioenvoorwaarden
asbest
vergoeding
Federaal Dienstencentrum
detailhandel
openbare werken
financieel verlies
kleine en middelgrote onderneming
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
boviene spongiforme encefalopathie
voedselveiligheid
horecabedrijf
verontreiniging van voedingsmiddelen
landbouwsector
landbouwcatastrofe
fytosanitaire controle
vernietiging van de gewassen
landbouwer
tuinbouw
plantaardige ziekte
aardappel
plantaardige productie
Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren
pluimveehouderij
ei
pluimvee
zoŲnose
regeringsleider
mededeling van de regering (externe communicatie)
informatieverspreiding
pers
bewustmaking van de burgers
toegang tot de informatie
vertrouwelijkheid
geheime dienst
beveiliging en bewaking
openbare veiligheid
staatsveiligheid
OCMW
metropool
stadsvernieuwing
stedenbouw
katholicisme
geestelijkheid
kerk
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
financiering
burgerbescherming
ioniserende straling
opwarming van het klimaat
bestrijding van de verontreiniging
vermindering van gasemissie
CREG
Protocol van Kyoto
financieel toezicht
nucleaire beveiliging
pensioenfonds
overheidsopdrachten
luchtvaartbeveiliging
financiŽle stabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1607/1 Wetsontwerp 24/11/2008
K. 52-1607/2 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2008
K. 52-1607/3 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2008
K. 52-1607/4 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2008
K. 52-1607/5 Amendementen ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/6 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/7 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/8 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/9 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/10 Amendementen ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/11 Verslag namens de commissie 4/12/2008
K. 52-1607/12 Verslag namens de commissie 5/12/2008
K. 52-1607/13 Verslag namens de commissie 5/12/2008
K. 52-1607/14 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/15 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/16 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/17 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/18 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/19 Tekst aangenomen door de commissies 8/12/2008
K. 52-1607/22 Erratum 8/12/2008
K. 52-1607/20 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 9/12/2008
K. 52-1607/21 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 11/12/2008
K. 52-1607/23 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/2008
4-1050/1 4-1050/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2008
4-1050/2 4-1050/2 (PDF) Amendementen 16/12/2008
4-1050/4 4-1050/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1050/5 4-1050/5 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1050/6 4-1050/6 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1050/7 4-1050/7 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1050/3 4-1050/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2008
4-1050/8 4-1050/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2008   Indiening Doc. K. 52-1607/1
8/12/2008   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-1607/19
9/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 65, p. 3-90
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
11/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 48-54 + p. 87-90
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-54/o0)
Integraal verslag nr. 66, p. 90-91
Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
Doc. K. 52-1607/23
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2008   Inschrijving op agenda
9/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
9/12/2008   Inleidende uiteenzetting
9/12/2008   Bespreking
9/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/10 4-82/10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
10/12/2008   Inleidende uiteenzetting door Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
10/12/2008   Inleidende uiteenzetting
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2008   Inschrijving op agenda
12/12/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1050/1 4-1050/1 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/12/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie: Justitie
12/12/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-1050/8 4-1050/8 (PDF)
18/12/2008   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1050/5 4-1050/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1050/6 4-1050/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o1)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1050/4 4-1050/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1050/7 4-1050/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
17/12/2008   Inschrijving op agenda
17/12/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1050/3 4-1050/3 (PDF)
18/12/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2008   Bekendmaking (68649-68721)
14/1/2009   Erratum (1449)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2008, 11/12/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008, 17/12/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/12/2008 5 17/12/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/12/2008 20 19/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2008 29/12/2008, blz 68649-68721
Errata
Op 14/1/2009, blz 1449