S. 3-2427 Dossierfiche K. 51-3058

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

biobrandstof
programmawet
energieverbruik
delegatie van bevoegdheid
stookolie
aardolieproduct
energieonderzoek
sociaal achtergestelde groep
administratieve formaliteit
aardgas
armoede
energieprijs
gereduceerde prijs
minimumbestaansinkomen
elektrische energie
eenoudergezin
alleenstaande
gezinsuitkering
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
doorgeven van informatie
fraude
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
kosteloze medische verzorging
oorlogsslachtoffer
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
inkomstenbelasting
basisonderzoek
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
proefneming met mensen
bloedtransfusie
volksgezondheid
voedselveiligheid
invaliditeitsverzekering
sociale voorzieningen
sociale bijdrage
horecabedrijf
champignonteelt
sociale zekerheid
incidenteel werk
werkloosheidsverzekering
vervroegd pensioen
aanvullende uitkering
pensioenregeling
belastingaftrek
overdracht van pensioenrechten
faillissement
zelfstandig beroep
ondernemer
bouwnijverheid
vrij verrichten van diensten
aftrek vooraf
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
pleegouder
jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
moederschapsuitkering
bijkomend voordeel
moederschap
werktijden
mobiliteit van arbeidskrachten
uitgezonden werknemer
BTW
inning der belastingen
belastingfraude
belasting van natuurlijke personen
vermindering van gasemissie
energiebesparing
zachte energie
vennootschapsbelasting
minder vervuilend voertuig
octrooi
vernieuwing
intellectuele eigendom
onderzoek en ontwikkeling
elektronische overheid
elektronische post
belastingaangifte
ambtenaar
Europese fiscale samenwerking
belastingharmonisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
vrijstelling van belasting
klein bedrijf
Bulgarije
RoemeniŽ
toetreding tot de Europese Unie
invoer
steun aan de bouwnijverheid
stedelijke constructie
stedelijk woonmilieu
stedelijk gebied
stadsvernieuwing
huisvesting
woningbeleid
BTW-tarief
Cel voor financiŽle informatieverwerking
advocaat
bank
witwassen van geld
boekhouder
notaris
valsheid in geschrifte
verontreiniging door auto's
milieubescherming
verpakkingsproduct
milieuheffing
plaatselijke overheid
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
koolzaad
vervangende brandstof
belastingontheffing
plantaardige olie
heffing op brandstoffen
Financial Services and Markets Authority
OCMW
verwarming
sociale bijstand
begrotingsfonds
Hoge Gezondheidsraad
facturering
automobiel
Protocol van Kyoto
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3058/1 Wetsontwerp 4/4/2007
K. 51-3058/2 Amendement ingediend in de commissie 4/4/2007
K. 51-3058/3 Amendementen ingediend in de commissies 5/4/2007
K. 51-3058/4 Amendementen ingediend in de commissie 5/4/2007
K. 51-3058/5 Amendement ingediend in de commissie 5/4/2007
K. 51-3058/6 Amendementen ingediend in de commissie 11/4/2007
K. 51-3058/7 Amendement ingediend in de commissie 12/4/2007
K. 51-3058/8 Amendement ingediend in de commissie 13/4/2007
K. 51-3058/9 Amendementen ingediend in de commissie 17/4/2007
K. 51-3058/10 Amendement ingediend in de commissie 17/4/2007
K. 51-3058/11 Amendement ingediend in de commissie 17/4/2007
K. 51-3058/12 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-3058/13 Amendementen ingediend in de commissie 18/4/2007
K. 51-3058/14 Verslag namens de commissie 20/4/2007
K. 51-3058/15 Verslag namens de commissie 20/4/2007
K. 51-3058/16 Verslag namens de commissie 20/4/2007
K. 51-3058/17 Verslag namens de commissie 20/4/2007
K. 51-3058/18 Tekst aangenomen door de commissie 20/4/2007
K. 51-3058/19 Tekst aangenomen door de commissies 20/4/2007
K. 51-3058/20 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 24/4/2007
K. 51-3058/21 Aanvullend verslag namens de commissie 24/4/2007
K. 51-3058/22 Artikel gewijzigd door de commissie 24/4/2007
3-2427/1 3-2427/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2427/2 3-2427/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
3-2427/3 3-2427/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3058/23 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2427/4 3-2427/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
K. 51-3058/24 Corrigendum 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3058/1
11/4/2007   Afsplitsing (toep, art. 72,4 reglement)
Integraal verslag nr. 278 Bijlage, p. 16
17/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
20/4/2007   Aanneming door de commissies (geamendeerd + splitsing) Doc. K. 51-3058/19
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 3-22 + nr. 282, p. 4-8
24/4/2007   Stemming (quorum niet bereikt)
Integraal verslag nr. 282, p. 11-12
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-38/o0)
Integraal verslag nr. 283, p. 1-2
Doc. K. 51-3058/23
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
17/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2427/1 3-2427/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-11/o4) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2427/4 3-2427/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2427/2 3-2427/2 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2427/3 3-2427/3 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2007   Bekendmaking (25153-25195)
8/10/2007   Erratum (52536)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/4/2007, 18/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 5 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 20 15/5/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 20 15/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2007 8/5/2007 , blz 25153-25195
Errata
Op 8/10/2007 , blz 52536

Kruispuntbank van de wetgeving