S. 3-1989 Dossierfiche K. 51-2761

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II)
Regering G. Verhofstadt II  

vergoeding
opname in psychiatrische kliniek
jongere
sociaal verweer
magistraat
strafprocedure
kinderbescherming
telecommunicatie
euro
arbeidsrechtspraak
rechtspraak voor minderjarigen
Hoge Raad voor de Justitie
griffies en parketten
ziekteverzekering
vervangende straf
verbeurdverklaring van goederen
rechtsbijstand
justitiŽle samenwerking
rechter
buitenlandse staatsburger
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gerechtelijke achterstand
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
rente
rechtsmiddel
toegang tot het beroepsleven
strafrechtspraak
ouderlijke macht
territoriale bevoegdheid
vreemdelingenrecht
schuldenlast
gedetineerdenwerk
jeugdcriminaliteit
tenuitvoerlegging van het vonnis
openbaar ministerie
strafvermindering
rechtstoestand
opschorting van de straf
schuld
slachtoffer
gedetineerde
voorwaardelijke invrijheidstelling
maatschappelijk werker
advocaat
voltrekking van de straf
belastingadministratie
strafstelsel
programmawet
aansprakelijkheid van de staat
administratieve rechtspraak
autoverzekering
voorlopige hechtenis
strafverjaring
beslag op bezittingen
seksueel misdrijf
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
hogere rechtspraak
verplichte verzekering
automobiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2761/1 Wetsontwerp 21/11/2006
K. 51-2761/2 Amendement ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2761/3 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2761/4 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2761/5 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2761/6 Corrigendum 8/12/2006
K. 51-2761/7 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2761/8 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2761/9 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2761/10 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2006
K. 51-2761/11 Advies van de Raad van State 18/12/2006
3-1989/1 3-1989/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/2006
3-1989/2 3-1989/2 (PDF) Amendementen 20/12/2006
K. 51-2761/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2006
3-1989/6 3-1989/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1989/3 3-1989/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1989/4 3-1989/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1989/5 3-1989/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1989/7 3-1989/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/12/2006
3-1989/8 3-1989/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2761/1
30/11/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 246, p. 4
7/12/2006   Afsplitsing van de art. 101 tot 176
Integraal verslag nr. 249 , p. 1-2+ nr. 250 Bijlage, p. 9
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2761/10
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2761/11
19/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 251, p. 1-53 + nr. 252, p. 1-54
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 253, p. 1-48 + nr. 254, p. 2-54
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-23/o21)
Integraal verslag nr. 255, p. 8
Doc. K. 51-2761/12
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
12/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
12/12/2006   Bespreking
12/12/2006   Einde behandeling
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
19/12/2006   Inschrijving op agenda
19/12/2006   Niet behandeld
19/12/2006   Einde behandeling
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Overzending Doc. 3-1989/1 3-1989/1 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
20/12/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 3-1989/7 3-1989/7 (PDF)
23/12/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1989/7 3-1989/7 (PDF)
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-21/o0) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
Doc. 3-1989/8 3-1989/8 (PDF)
23/12/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1989/3 3-1989/3 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1989/4 3-1989/4 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1989/5 3-1989/5 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1989/6 3-1989/6 (PDF)
23/12/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2006   Bekendmaking (75345-75370)
24/1/2007   Erratum (3067)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2006, 20/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006, 22/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2006 28/12/2006 , blz 75345-75370
Errata
Op 24/1/2007 , blz 3067

Kruispuntbank van de wetgeving