S. 2-1460 Dossierfiche K. 50-2117

Wetsontwerp houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties
Regering G. Verhofstadt I  

beslag op bezittingen
georganiseerde misdaad
verbeurdverklaring van goederen
strafrecht
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
rechten van de verdediging
gegevensbank
autoverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2117/1 Wetsontwerp 12/11/2002
K. 50-2117/2 Erratum 10/12/2002
K. 50-2117/3 Amendementen 7/1/2003
K. 50-2117/4 Amendementen 14/1/2003
K. 50-2117/5 Verslag namens de commissie 4/2/2003
K. 50-2117/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/2/2003
K. 50-2117/7 Tekst aangenomen door de commissie 4/2/2003
K. 50-2117/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/2/2003
2-1460/1 2-1460/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/2/2003
2-1460/2 2-1460/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2003
2-1460/3 2-1460/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2117/1
28/11/2002   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 285, p. 22
4/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2117/5
6/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 323, p. 30-33
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 324, p. 35
Doc. K. 50-2117/8
6/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/2/2003   Overzending Doc. 2-1460/1 2-1460/1 (PDF)
7/2/2003   Verzending naar commissie: Justitie
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o3) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1460/3 2-1460/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/2/2003   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
26/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
26/2/2003   Aanneming zonder amendering
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1460/2 2-1460/2 (PDF)
13/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2003   Bekendmaking (23681-23690)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/2/2003, 11/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2003 2/5/2003 , blz 23681-23690

Kruispuntbank van de wetgeving